Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de dirigenție de șantier

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, judeţul Ialomiţa, telefon +40 243 231 401, fax +40 243 212 419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, intenţionează să atribuie contractul de achiziţie publică de servicii având ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul “Realizare rețea de iluminat pentru loc de depozitare autoturisme abandonate, garaje prefabricate, alte construcții provizorii de pe domeniul public al Mun. Slobozia, Jud. Ialomița” şi vă invită să transmiteţi oferta dvs. pentru serviciile menţionate anterior.

 1. Codul de clasificare:CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2);
 2. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul “Realizare rețea de iluminat pentru loc de depozitare autoturisme abandonate, garaje prefabricate, alte construcții provizorii de pe domeniul public al Municipiul Slobozia, Jud. Ialomița”;
 3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 4. : Achiziţie directă;
 5. Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică de prestări servicii;
 6. Valoarea estimată: 1.200,00 lei, fără TVA;
 7. Preţul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului;
 8. Sursa de finanţare: Bugetul local;
 9. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
 1. 18.01.2022;
 2. 19.01.2022;
 3. 21.01.2022, orele 13:00;
 4. 90 zile;
 5. limba română;
 6. Durata de prestare a serviciilor: Data de începere a contractului se stabileşte a fi de la semnarea contractului de către ambele părţi, finalizându-se la semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.
 7. Modul de transmitere al ofertelor: în format electronic pe adresa de e-mail alina.jianu@municipiulslobozia.ro;
 8.  Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, conform legislaţiei ţării de rezidenţă a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informaţiile cuprinse în certificat/ documentul echivalent vor fi reale şi valabile la momentul prezentării acestuia.

2. Formularul nr. 2 – Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016;

3. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerinţele solicitate în caiet de sarcini;

– Autorizaţie de diriginte de şantier valabilă în domeniile/subdomeniile: 8.1 – Instalații electrice (copie conform cu originalul).

-Pe lângă autorizație, operatorul economic va transmite în copie conform cu originalul și contractul de muncă (extras revisal)/ contractul de colaborare/ angajament de participare/ declarație de disponibilitate (în cazul în care specialistul nu este angajat al ofertantului) sau orice alt document din care să reiasă disponibilitatea specialistului implicat în derularea contractului.

Formularul nr. 3 – Declarație privind condițiile de muncă și protecția muncii;

– Formularul nr. 4 – Declarație privind respectarea legislației de mediu, în domeniul social și al relațiilor de muncă;

 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A. a serviciilor prestate. Formular nr. 1 – Formular de ofertă.

Desfăşurarea achiziţiei: Anunţul de participare la achiziţia directă este publicat în SEAP, secţiunea Publicitate – Anunţuri, precum şi pe pagina de internet a autorităţii contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secţiunile Informaţii de interes public / Achiziţii Publice/ Anunţuri Achiziţii Publice.

Caietul de sarcini şi formularele pot fi descărcate de la adresa
www.municipiulslobozia.ro
la secţiunea Informaţii de interes Public/Achiziţii Publice/ Anunţuri Achiziţii Publice.

Operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele în format electronic pe adresa de e-mail alina.jianu@municipiulslobozia.ro.

Alte informaţii: Prezentului anunţ  ataşăm Caietul de sarcini nr. 124140/ 31.12.2021 şi formularele necesare depunerii ofertelor.

                  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact. Jianu Alina Elena, sau pe adresa de e-mail alina.jianu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *