Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Construcție Complex social Bora – Construire cantină socială cu săli de mese

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de elaborare studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu topografic pentru ,,Construcție Complex social Bora – Construire cantină socială cu săli de mese și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV:71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)

 1. Obiectul contractului:Servicii de elaborare studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu topografic pentru ,,Construcție Complex social Bora – Construire cantină socială cu săli de mese ;
 2. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 43 alin. (2) din H.G. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 5. Valoarea estimată: 42. 000, 00  lei, fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA.;
 7. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 28.01.2022;
 10. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 01.02.2022;
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.02.2022, ora  16:00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 14. Durata de prestare a serviciilor:maxim 45 zile de la emiterea ordinului de prestare a serviciilor;
 15. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, camera 20 – Relații cu publicul;
 16. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

1.Propunerea tehnică elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunere financiară;
 • Formulare și Declarații;
 • Contract-cadru însușit.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate  Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 6641/18.01.2022,   formularele, declarațiile necesare depunerii ofertelor și contractul-cadru.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Dobre Ionela Eugenia, sau pe adresa de e-mail; ionela.dobre@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *