Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 27 Ianuarie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 27 Iarnuarie 2022

ȘEDINȚA VA AVEA LOC ONLINE, PRIN PLATFORMA ZOOM

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 21 decembrie 2021. 
2Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 decembrie 2021. 
3Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar și utilizarea excedentului bugetului, rezultate din activitățile finanțate integral din venituri proprii la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2021 a nivelului superficiilor, redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre referitor la menținerea, în anul 2022, la nivelul lunii decembrie 2021, a salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, în direcţiile și în serviciile publice de interes local.Primarul Municipiului Slobozia2
7Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Slobozia pentru anul şcolar 2022-2023.Primarul Municipiului Slobozia5
8Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Municipiul Slobozia cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița în vederea participării acestora la capitalul social al operatorului regional SC URBAN SA, în calitate de acționari cu drepturi depline.Primarul Municipiului Slobozia2
9Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Municipiul Slobozia cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia2
10Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia asupra unui imobil – locuinţă de serviciu, situat în Municipiul Slobozia, strada Lacului, nr. 10, bloc A (UGIRA), scara A, parter, apartament 1, aflat în domeniul public al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
12Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimarul Municipiului Slobozia2
13Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărții funciare a UAT Slobozia nr. 39996.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărții funciare a UAT Slobozia nr. 40211.Primarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 37,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Bd. Matei Basarab nr. 57H,  nr. cadastral 39957.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
16Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara B, etaj 1, apartament 30.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
17Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara A, etaj 2, apartament 9.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
18Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara A, etaj 2, apartament 11.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
19Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara B, etaj 2, apartament 11.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
20Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, parter, apartament 4.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
21Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj 2, apartament 11.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
22Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 1.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
23Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, parter, apartament 1.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
24Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara A, parter, apartament 1.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
25Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 1, apartament 8.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
26Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, etaj 2, apartament 10.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
27Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara B, etaj 4, apartament 45.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
28Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  pentru obiectivul de investiții „MODIFICARE ACOPERIȘ DIN TERASĂ ÎN ȘARPANTĂ LA CONSTRUCȚIA C10-CANTINĂ” din Municipiul Slobozia, județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
29Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „RECOMPARTIMENTARE ADĂPOST BORA, str. Păpădiei nr. 6, SLOBOZIA, jud. IALOMIȚA”.  Primarul Municipiului Slobozia1, 3
30Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021 – 2027” a Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
31Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021 – 2027” al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
32Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
33Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiul Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
34Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor trasee rutiere, în sens unic, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare și informare pe anumite străzi din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3, 4
35Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2022 – aprilie 2022.Primarul Municipiului Slobozia
36Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

SUPLIMENTARE

  1. Proiect de hotărâre privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Ialomița.
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Municipiului Slobozia să voteze în AGA ADI ECOO 2009 Regulamentul serviciului public de salubrizare și Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separate al deseurilor menajere și al deșeurilor similar în unitățile administrative teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului, actualizat, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009.
  4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 358/21.12.2021 privind aprobarea tarifelor pentru colectare deșeuri, percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către Societatea ADI ECOO 2009 SRL.
  5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE” – STRADA PENEȘ CURCANU, NR. 10, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Slobozia.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia.
  8. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unor consilieri locali în cadrul Comisiei sociale de analiză a solicitărilor, precum și în cadrul Comisiei de analiză a contestațiilor privind repartizarea de locuințe tip ANL destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia și întocmirea listei de priorități.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *