Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Licitație Publică: Servicii Dirigenție Șantier – Pădurea Peri

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții “Realizare rețea electrică Parc de distracție și agrement Pădurea Peri – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2);
 2. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții “Realizare rețea electrică Parc de distracție și agrement Pădurea Peri – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”;
 1. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 2. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;
 3. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 4. Valoarea estimată: 1.200,00 lei, fără TVA;
 5. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 6. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 7. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 8. Data limită de solicitare a clarificărilor: 03.02.2022;
 9. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 04.02.2022;
 10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.02.2022, orele 16:00;
 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 12. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 13. Durata de prestare a serviciilor: De la semnarea contractului de către ambele părți și până la

semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor;

 1. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul sau pe adresa de mail alina.jianu@municipiulslobozia.ro;
 2. Prezentarea ofertei:

În cazul în care oferta va fi depusă la sediul autorității contractante, aceasta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1 Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.
 2. Formularul nr. 2 – Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016;

3. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerinţele solicitate în caiet de sarcini;

– Autorizaţie de diriginte de şantier valabilă în domeniile/subdomeniile: 8.1 – Instalații electrice (copie conform cu originalul).

-Pe lângă autorizație, operatorul economic va transmite în copie conform cu originalul și contractul de muncă (extras revisal)/ contractul de colaborare/ angajament de participare/ declarație de disponibilitate (în cazul în care specialistul nu este angajat al ofertantului) sau orice alt document din care să reiasă disponibilitatea specialistului implicat în derularea contractului.

Formularul nr. 3 – Declarație privind condițiile de muncă și protecția muncii;

– Formularul nr. 4 – Declarație privind respectarea legislației de mediu, în domeniul social și al relațiilor de muncă;

 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A. a serviciilor prestate. Formular nr. 1 – Formular de ofertă.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile -Informații de interes public / Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice.

Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice/ Anunțuri Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa sau pe adresa de mail alina.jianu@municipiulslobozia.ro.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 124138/31.12.2021  și formularele necesare depunerii ofertelor.

            Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact. Jianu Alina Elena, sau pe adresa de e-mail alina.jianu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *