Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de supervizare a lucrărilor

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de supervizare a lucrărilorîn cadrul Proiectului: Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante’’ Cod SMIS  128396 și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:CPV: 71247000-1 Supraveghere a lucrărilor de construcții (Rev.2);
 1. Obiectul contractului: servicii de supervizare a lucrărilor aferente obiectivului de investiții Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante’’ Cod SMIS 128396;
 2. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 5. Valoarea estimată: 13.852,56 lei fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA.;
 7. Sursa de finanțare: 85% FEDR, 13% buget național, 2% cofinanțare eligibilă a beneficiarului;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 28.02.2022, orele 16.30;
 10. Data limită de răspuns solicitare clarificări:01.03.2022, orele 16.30;
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.03.2022, orele 16.00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 14. Durata de prestare a serviciilor: Conform Cap.14.2 din Caietul de sarcini. Durata cumulată a serviciului de asistență tehnică va fi de la semnarea Contractului până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale și acoperă prestațiile de la data înscrisă în Ordinul de începere a serviciilor și până la semnarea procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor de execuție, fără obiecțiuni. Această durată cuprinde, atât perioada de execuție a lucrărilor cât și perioada de garanție a execuției lucrărilor.
 1. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul;
 2. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1 Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.
 2. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;
 3. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini;

 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor

prestate.Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original;

 • Prezentare Autorizație pentru Diriginte de șantier, autorizat domeniu 3.3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu – de interes local.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile / Informații de interes public / Achiziții Publice/ Anunțuri Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 15050 / 07.02.2022  și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 177, persoana de contact: Stoica Rodica, sau pe adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *