Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii Poștale și de Curierat

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon 0243/231401, fax 0243/212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect “Servicii poștale și de curierat” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV: 64100000-7 Servicii poștale și de curierat(Rev.2).

 1. Obiectul contractului: ,,Servicii poștale și de curierat;
 2. Cantitatea: în conformitate cu caietul de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor Procedurii proprii nr.81673 / 17.11.2020 postată pe site-ul www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Licitații;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 5. Valoarea estimată: : 102.000,00 lei, fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 7. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 04.03.2022;
 10. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 08.03.2022;
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.03.2022, ora 16:00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 14. Durata de prestare a serviciilor: termenul de prestare a serviciilor este până la 31.12.2022;
 15. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Relații cu publicul;
 1. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.

 1. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică;
 • Propunerea financiară.

 Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original;

2. Autorizație ANCOM, furnizor servicii poștale și de curierat (prestatorul trebuie să fie acreditat ca furnizor de servicii poștale conform legislației în vigoare – Decizia ANCOM 313/2017).

3. Declarația pe propria răspundere  privind capacitatea de a livra trimiterile poștale la orice adresă poștală de pe teritoriul național.

Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice/ Anunțuri Achiziții Publice.

    Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice/ Anunțuri Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, Strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 174, persoana de contact: Nita Mitus, sau pe adresa de e-mail; mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *