Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Realizare rețea de iluminat pentru loc de depozitare autoturisme abandonate, garaje prefabricate, alte construcții provizorii aflate pe domeniul public”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de lucrări având ca obiect Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Realizare rețea de iluminat pentru loc de depozitare autoturisme abandonate, garaje prefabricate, alte construcții provizorii aflate pe domeniul public” cartier Slobozia Nouă-Municipiul Slobozia, județul Ialomița și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru lucrările menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: CPV: 45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2);

CPV: 35120000-1 Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Realizare rețea de iluminat pentru loc de depozitare autoturisme abandonate, garaje prefabricate, alte construcții provizorii aflate pe domeniul public” cartier Slobozia Nouă-Municipiul Slobozia, județul Ialomița ;
 2. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de execuție lucrări;
 5. Valoarea estimată: 122.504,00 lei, fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 7. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 10.03.2022, orele 16:00;
 10. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 14.03.2020, orele 16:30;
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.03.2022, orele 16:00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 14. Durata de executare a lucrărilor: De la semnarea contractului de către ambele părți și primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor și până la semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor. Termenul de execuție efectivă al lucrărilor va fi de 30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor.
 15. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul sau pe adresa de mail cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro;
 16. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1 Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.
 2. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;
 3. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini;

 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a lucrărilor executate. Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original;

!Oferta va fi considerată necorespunzătoare și va fi respinsă în situația în care nu conține oferta financiară sau propunerea tehnică, după caz.

 • Autorizații:

– Atestat de tip C2A (pentru firme)- executare de linii electrice aeriene sau subterane, cu tenisuni nominale 0,4kV-20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV;

– Autorizație ANRE grad II B- execuție lucrări electrice de joasă tensiune;

– Licență IGPR- execuție rețele de supraveghere video.

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile -Informații de interes public / Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice.

Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa sau pe adresa de mail cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 30530/22.02.2022  și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail; cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *