Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice Liceul Pedagogic “Matei Basarab”, Municipiul Slobozia” – obiectiv finanțat prin P.N.R.R

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI  și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții  Creșterea eficienței energetice  Liceul Pedagogic Matei Basarab, Municipiul Slobozia” – obiectiv finanțat prin P.N.R.R. și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV:   71314300-5 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică (Rev.2)

71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2)

71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică (Rev.2)

71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)

                          79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

 1. Obiectul contractului: Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI  și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții  “Creșterea eficienței energetice  Liceul Pedagogic “Matei Basarab”, Municipiul Slobozia” – obiectiv finanțat prin P.N.R.R.;
 2. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza  prevederilor art. 43 alin. (1) – (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 5. Valoarea estimată: 130.000,00 lei, fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Plata serviciilor se va efectua în urma recepționării de către beneficiar a rapoartelor de activitate/livrabilelor, în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor. Plata se va efectua astfel:

– 60% din valoarea contractului, pe baza Procesului Verbal de recepție calitativă a raportului de audit energetic, expertizei tehnice și studiu geotehnic cu verificare AF;

– 40% din valoarea contractului, pe baza Procesului Verbal de recepție calitativă a Studiului topografic avizat OCPI și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

 1. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 2. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 3. Data limită de solicitare a clarificărilor: 02.08.2022;
 4. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 03.08.2022;
 5. Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.08.2022, ora  13:00;
 6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 8. Durata de prestare a serviciilor: Termenele de realizare a serviciilor vor fi stabilite de către Autoritatea Contractantă, în funcție de perioada de depunere a proiectelor și vor fi livrate după cum urmează:

– audit energetic: 15 zile de la emiterea ordinului de începere al serviciilor;

-expertiză tehnică: 15 zile de la emiterea ordinului de începere al serviciilor;

– studiul geotehnic cu verificare AF: 60 de zile de la emiterea ordinului de începere al serviciilor;

– studiul topografic cu viză OCPI: 60 de zile de la emiterea ordinului de începere al serviciilor;

– documentație de avizare a lucrărilor de intervenții inclusiv devizul general estimativ: 60 de zile de la emiterea ordinului de începere al serviciilor.

 1. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 2. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică (activitățile ce vor fi realizate în cadrul contractului de prestări servicii și planul de lucru, fără a se limita la acestea);
 • Propunerea echipei de proiect din care să reiasă desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea contractului, atribuțiile acestora, declarații de disponibilitate pentru echipa de proiect și personalul autorizat în domeniul din care face parte obiectivul de investiții.

A se avea în vedere și cerința minimă impusă prin Caietul de Sarcini, respectiv la elaborarea documentației tehnico-economice, prestatorul serviciilor de proiectare va întreprinde toate măsurile necesare pentru respectarea obligațiilor prevăzute în legislația în vigoare, după cum urmează:

– 1 auditor energetic atestat, gradul profesional I, pentru construcții și instalații, în conformitate cu Ordinul 2237/2010;

– 1 expert tehnic atestat pentru realizare expertiză tehnică, conform codului de proiectare P 100-3/2018;

– personal autorizat pentru studiul geotehnic;

– personal autorizat pentru studiul topografic;

– personal autorizat pentru realizare DALI.

 • Propunerea financiară. Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original, însoțit de Centralizator de prețuri – Ofertă valorică.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini, draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 71385/30.06.2022, draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 211, persoana de contact: Dobre Ionela Eugenia, sau pe adresa de e-mail; ionela.dobre@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *