Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii obținere Aviz CTE

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de Achiziție servicii de elaborare documentație în vederea obținerii avizului CTE pentru implementarea proiectului cu Finanțare Europeană” Dotarea unităților de învățământ și a unităților conexe din Municipiul Slobozia” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV: 72220000-3 – Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)

 • Obiectul contractului: Obiectul constă în achiziția de servicii de elaborare documentație, incluzând și caietul de sarcini, parte integrată a documentației și susținerea proiectului, cu sprijinul unui reprezentant al Prestatorului, în vederea aprobării acestuia la Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE), pentru implementarea proiectului cu Finanțare Europeană „Dotarea unităților de învățământ și a unităților conexe din Municipiul Slobozia.
 1. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 2. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 4. Valoarea estimată: 75.000,00 lei, fără TVA;
 5. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 6. Sursa de finanțare: Buget Local
 7. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 8. Data limită de solicitare a clarificărilor: 23.06.2023;
 9. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 26.06.2023;
 10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.06.2023, ora 13:00;
 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile;
 12. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 13. Durata de prestare a serviciilor: 30 de zile, începând cu data semnării contractului de către ambele părți, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, până la obținerea avizului favorabil al Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE).
 14. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 15. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

1.Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.

2. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

a) Experiență similară – În vederea demonstrării experienței solicitată, ofertantul trebuie să facă dovada întocmirii a cel puțin o documentație similară pentru obținerea avizului CTE, care s-a finalizat cu un aviz favorabil (aprobat/avizat), aceasta fiind considerată un criteriu eliminatoriu.

Nota: Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței: Proces verbal de recepție, extras din contractul de servicii, aviz CTE favorabil, recomandare, etc

b) Propunerea tehnică – Formular nr. 7 (activitățile ce vor fi realizate în cadrul contractului de prestări servicii și planul de lucru, fără a se limita la acestea);

c) Propunerea financiară – Formular nr. 2 se va completa și se va prezenta în original,

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
 2. Caietul de sarcini, draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Județul Ialomița.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 68029/06.06.2023, proiectul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 270, persoana de contact: Trifan Marian Andrei, sau pe adresa de e-mail; marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *