Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de Proiectare – CRIVAE – Parc IMM

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: ”Servicii de proiectare – Proiect tehnic (inclusiv verificare documentație tehnică de către verificatorii autorizați), DTAC, DTOE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE ȘI CONDUCTĂ REFULARE CU DESCĂRCARE ÎN CANAL DESECARE (CRIVAE)” – PARC INDUSTRIAL IMM SLOBOZIA;

1.Codul de clasificare:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2)

71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2)

2.Obiectul achiziției: ”Servicii de proiectare – Proiect tehnic (inclusiv verificare documentație tehnică de către verificatorii autorizați), DTAC, DTOE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE ȘI CONDUCTĂ REFULARE CU DESCĂRCARE ÎN CANAL DESECARE (CRIVAE)” – PARC INDUSTRIAL IMM SLOBOZIA;

3.  Valoarea estimată: 120.775,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;

5. Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț:

                                                           – Prețul ofertei 90%;

                                          – Experiența profesională 10%.

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 08.01.2024;

11.Data limită pentru răspuns clarificări:12.01.2024;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor: 22.01.2024, orele 15:00;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor:Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Parola va fi transmisă în data de 22.01.2024, intre orele 15:00 – 16:30.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

1. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

2. Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.

17. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte documentele suport (recomandări de la beneficiar, alte documente din care să reiasă informațiile necesare acordării punctajului pentru factorul de evaluare ,,experiență profesională specifică a expertului cheie,, nominalizat în caietul de sarcini);

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

– declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.

18.Desfășurarea achiziției:

Documentația proprie de achiziție (CS, Notă conceptuală, Certificat de urbanism, Tema de proiectare, contract-cadru, formulare, sf parte scrisă/desenată) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri.19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *