Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii Verificare DT Centru multifuncțional pentru tineret în Municipiul Slobozia

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de verificare tehnică a proiectului la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul:„Centru multifuncțional pentru tineret în Municipiul Slobozia”

1.Codul de clasificare:

71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

2.Obiectul achiziției: Servicii de verificare tehnică a proiectului la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul:„Centru multifuncțional pentru tineret în Municipiul Slobozia”

3.  Valoarea estimată: 12.000,00 lei fără TVA;

4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;

5. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 26.01.2024;

11.Data limită pentru răspuns clarificări:30.01.2024;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor: 01.02.2024, orele 15:00.

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor:Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Parola va fi transmisă în data de 01.02.2024, între orele 15:00 – 16:30.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

1. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

2. Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.

17. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate,

– declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.

18.Desfășurarea achiziției:

Documentația proprie de achiziție (CS, contract-cadru, formulare,) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri.

19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *