Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de medicina muncii pentru anul 2024

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: ”Servicii de medicina muncii pentru anul 2024”

 1. Codul de clasificare:
  CPV : 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)
 2. Obiectul achiziției: ”Servicii de medicina muncii pentru anul 2024„
  -158 examene clinice+fișe de aptitudini (conform organigramei);
  -16 examene complementare (lista cu persoanele care conduc mașinile unității);
  -36 examene psihologice.
 3. Valoarea estimată: 10.000,00 lei fără TVA;
 4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție publică cu respectarea Procedurii Proprii nr. 72589 / 19.06.2023, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(1) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;
 5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
 6. Modul de finalizare a achiziției publice: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;
 8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;
 9. Sursa de finanțare: buget local;
 10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 26.03.2024 ;
 11. Data limită pentru răspuns clarificări: 27.03.2024;
 12. Data limită pentru transmiterea ofertelor: 28.03.2024, ora 16:30;
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 14. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 15. Modul de transmitere a ofertelor:Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro
  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
  Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația de a transmite la aceeași adresă de e-mail, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora, până la data 29.03.2024, ora 23:59.
  Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:
 16. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.
  Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este transmisă în perioada solicitată, oferta NU va fi luată în considerare.
 17. Prezentarea ofertei: Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei și va conține în mod obligatoriu:
 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A. a serviciilor prestate;
 • Propunerea tehnică: servicii de medicina muncii pentru angajații instituției, investigații medicale pentru categorii speciale de personal (conducători auto, persoanele desemnate să conducă mașinile instituției și electricianul instituției, care vor efectua examen complementar). Investigațiile medicale incluse in serviciile medicale sunt următoarele: EKG, glicemie, examen oftalmologic, examen ORL + audiogramă. În conformitate cu art. 4 din H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, supravegherea sănătății lucrătorilor este asigurată de către medicii specialiști de medicina muncii, astfel ofertanții vor prezenta:
  Autorizaţia emisă de Ministerul Sănătăţii Publice, care certifică abilitarea pentru prestarea serviciilor de medicina muncii, în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a H.G. nr.355/2007;
  Persoanele fizice/juridice române vor prezenta certificat constatator, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informaţiile prezentate în certificatul constatator vor fi valabile/actuale la data limită de depunere a ofertelor; În cazul persoanelor fizice autorizate vor prezenta documente de confirmare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale conforme cu legislaţia aplicabilă acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator;
  Se va prezenta lista cabinetelor şi a medicilor de medicina muncii, asistenţilor medicali acreditaţi/autorizaţi conform prevederilor legale, din cabinetele proprii. În cazul subcontractării, ofertantul va prezenta copii ale acordurilor de subcontractare încheiate cu cabinetele medicale partenere şi autorizaţia emisă de Ministerul Sănătăţii Publice;
  Se acceptă ca prestarea serviciilor să se realizeze şi prin deplasarea unei/unor echipe mobile a ofertantului pentru efectuarea examinărilor medicale la sediul Primăriei Municipiului Slobozia.

18. Desfășurarea achiziției:
Documentația proprie de achiziție (CS, contract-cadru, formulare) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri;

19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *