Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 MARTIE 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 28.03.2024, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 26 februarie 2024.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29 februarie 2024.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 05 martie 2024.  
4Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 18 martie 2024.  
  5Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centru multifuncțional pentru tineret în Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia 1 
 6Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 5
  7Proiect de hotărâre  privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia  5
   8 Proiect de hotărâre referitor la darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Slobozia a unei autospeciale – ambulanță Primarul Municipiului Slobozia  2,4    
  9Proiect de hotărâre referitor la darea în administrare către Serviciul Public de Transport Local Slobozia a unei autoutilitare marca RENAULT MASTERPrimarul Municipiului Slobozia        2,4      
   10  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Slobozia pentru anul 2024 Primarul Municipiului Slobozia  2,4
  11Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 2
 12Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordarii unui supliment nutritiv/gustare copiilor beneficari ai serviciilor sociale oferite in cadrul  Complexului de Servicii Sociale Cartier Bora, Slobozia – Serviciul Social Centrul Multifuncțional cartier Bora Primarul Municipiului Slobozia  1,2,5
13Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.
– Punct de vedere plângere prealabilă COMTRANS S.A.
– Adresă PUZ Conte Impex S.A.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 28.03.2024

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
    1Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 173/29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ ÎN CARTIERELE SLOBOZIA NOUĂ ȘI BORA”   Primarul Municipiului Slobozia    1,3
  2Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 213/31.08.2021 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ”ÎNLOCUIRE/DEVIERE  CONDUCTA DE REFULARE  Dn 800 mm LA STAȚIA DE POMPARE  APE MENAJERE  CĂRĂMIDARI, SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”  Primarul Municipiului Slobozia   1,3
  3Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 370/19.12.2023  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centura ocolitoare din zona de Nord pentru Municipiul Slobozia și modernizare Drum DC53 Slobozia – Slobozia Nouă”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
  4Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia  3
    5 Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 94/25.02.2022 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiții: ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” ,cu modificările și completările ulterioare   Primarul Municipiului Slobozia    1,3
 6Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia luna martie 2024Primarul Municipiului Slobozia 1
  7Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 204 din 31.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
 8Proiect de  hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 205 din 31.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER SLOBOZIA NOUĂ”Primarul Municipiului Slobozia 1,3
   9Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1.694,00 mp. situat în municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, nr. 14A, identificat cu număr cadastral 42765, în favoarea societății  Local Familial Mercom S.R.L. și persoanelor fizice Merca Zoița, Merca Anastase și Buicli Marinela  Primarul Municipiului Slobozia   2,3
 10Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 450,00 mp. situat în municipiul Slobozia, Strada Plopului, nr. 24, identificat cu număr cadastral 37484, în favoarea domnului Ivănescu Valentin Primarul Municipiului Slobozia  2,3
  11Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru utilizarea poligonului de tragere acoperit, situat în Municipiul Slobozia, strada Poligonului nr. 2A, proprietatea publică a Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 2,4
 12Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Modernizare Stație Clorare din cadrul Gospodăriei de Apă în municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia 1,3
  13Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Modernizare Treaptă Aerare Linia 2 în cadrul Stației de Epurare Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
  14Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 4.462,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40979 cu Nr. Cadastral 40979, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.LPrimarul Municipiului Slobozia  1,4
   15Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  16.127,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40977 cu Nr. Cadastral 40977, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.L  Primarul Municipiului Slobozia   1,4

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *