Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de Supervizare lucrari executie, pentru obiectivul:“Extindere și reabilitare străzi în Mun. Slobozia – Slobozia Nouă, modernizare străzi și drumuri de interes local”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Serviciilor de Supervizare lucrari executie, pentru obiectivul de investiții:“EXTINDERE SI REABILITARE STRAZI IN MUNICIPIUL SLOBOZIA – SLOBOZIA NOUA, MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL” și vă invită să transmiteți ofertă pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor(Rev. 2);
 2. Obiectul achiziției: Servicii de Supervizare lucrari executie, pentru obiectivul de investiții:“EXTINDERE SI REABILITARE STRAZI IN MUNICIPIUL SLOBOZIA-SLOBOZIA NOUA, MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL”.
 3. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice și în SEAP la secțiunea Publicitate Anunțuri;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 5. Valoarea estimată: 227.291,06 lei, fără T.V.A.;
 6. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A., cu acuratețe de două zecimale;
 7. Sursa de finanțare: Bugetul Local;
 8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 06.06.2024
 10. Data limită pentru răspuns clarificări: 11.06.2024
 11. Data limită pentru transmiterea ofertelor : 13.06.2024
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 14. Durata de prestare a serviciilor: 23.02.2026 + 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor;
 15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro;
 16. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin email), până la data de 13.06.2024, ora 16.00, la următoarea adresă: viorel.urse@municipiulslobozia.ro
  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
  Ulterior expirării termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația de a transmite, la aceeași adresă de e-mail, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora, până la data 13.06.2024, ora 23:59.
  Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.
 17. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.
 18. Alte informații. Oferta va conține următoarele documente:
 • Garanția de Bună Execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului de servicii;
 • Certificat constatator, valabil, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții;
 • Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.
  Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;
 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A. a serviciilor prestate; – Formular de ofertă, însoțit de Centralizatorul de prețuri;
 • Formularele atașate- completate conform situației fiecărui ofertant.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;
Prezentului anunț atașăm următoarele: C.S., Formulare, Contract-cadru, care pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;

 1. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Urse Viorel, sau la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *