Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 27 aprilie 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 27.04.2023, orele 16:00

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 30 martie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 11 aprilie 2023.
3Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I al anului 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  24,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Traian, bloc G3, scara A, parter,  nr. cadastral 3689, către domnul Nițescu Grigore-Sorin.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
6Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului, actualizat, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
7Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”, precum și mandatarea primarului Municipiului Slobozia ca reprezentant al Municipiului Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
8Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităti.Primarul Municipiului Slobozia2
9Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului – Centrala termică nr. 12 – proprietate privată a Municipiului Slobozia, către SC SERVICII PUBLICE SRL.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
10Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
12Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate publică a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 39869.Primarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Directia de Asistenta Sociala Slobozia a Centrului de Ingrijire de Zi situat in Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, nr. 4, imobil proprietate publică a Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
14Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe de serviciu situate în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
15Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale situate în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
16Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2023 conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001  pentru  Parohia ”Sf. M. Mc. Gheorghe” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
17Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna aprilie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
18Proiect de hotărâre privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 34.000 mii lei.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
19Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2023 – iulie 2023. Primarul Municipiului Slobozia
20Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

*Denumirea Comisiilor de specialitate:

1Comisia Economico – Financiară
2Comisia Juridică și de Disciplină
3Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4Comisia de Comerț, Prestări-Servicii
5Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. referitor la abrogarea HCL nr. 143/27.07.2017 privind mandatarea SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL pentru întocmirea și încheierea contractelor de concesiune a locurilor de înhumare din cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.

            Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară au fost transmise Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia pentru avizare.

Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioa În temeiul prevederilor art. 135 alin. (6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se va retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre  privind darea în folosință gratuită a imobilului – Centrala termică nr. 12 – proprietate privată a Municipiului Slobozia, către SC SERVICII PUBLICE SRL

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *