Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Slobozia, strada Bărăganului, nr. 5.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada  10.03.2023 – 20.03.2023

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, d-na Drăghici Mirela, adresa: Primăria municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, tel. 0243231401.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat către Primăria municipiului Slobozia în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la elaborarea planului: elaborare propuneri de reglementare, obţinere aviz tehnic, aprobare P.U.Z. prin Hotărâre de Consiliu Local.

ANUNŢ DE INTENŢIE

privind elaborarea P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE

Municipiul Slobozia, strada Bărăganului, nr. 5.

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada  Bărăganului, nr.5, care poate reglementa urbanistic zona, în sensul modificării suprafeței terenului construibil din 1000mp în 400mp, astfel încât obiectivul de investiție ” Construire Locuință P+1 și Realizare Împrejmuire” să se poată edifica pe terenul în suprafață de 400 mp, identificat prin Cartea funciară nr.33840 și nr. cadastral 33840.

Zona studiată și reglementată prin P.U.Z. are suprafaţa de 400 mp, din care suprafața de teren de 400mp reprezintă parcela propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru locuința parter + etaj. Din această suprafață, 161,00 mp reprezintă suprafața destinată construirii, aceasta fiind suprafața edificabilă pe parcelă.

Se propune prin acest studiu construirea unei locuințe parter + etaj, platforme, drumuri, platformă colectare deșeuri, platforme pietonale și spații verzi.

Suprafaţa edificabilă totală, reglementată prin P.U.Z. va fi de 400mp.Zona studiată se află în intravilan, în partea vestică a localității: str. Bărăganului, nr. 5, având categoria de folosința curți construcții cf. actelor cadastrale. În arealul de interes se află zone de locuințe individuale, dezvoltate în urma aprobarii PUZ nr.195 / 26.10.2006.

Accesul se asigură din strada Bărăganului ulterior descărcând în strada Poligonului și șos. București-Constanța (DN2A). Se vor amenaja circulații carosabile care să permită irigarea eficientă a terenurilor și accesul facil la platformele dedicate pentru parcaje. Se va prevede adițional și o zonă pentru stocarea bicicletelor și circulație pietonală.Dirijarea apelor pluviale meteorice de pe carosabil, alei pietonale și locuri de parcare se va asigura prin rigole deschise și vor fi evacuate prin gurile de scurgere în canalizarea pluvială stradală.Se vor amenaja locuri de parcare în incinta proprietății.Pentru zona studiată se impune respectarea legilor în vigoare (HGR 525/ / 96) pentru fiecare funcțiune în parte.

Construcția va fi racordată la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare existente în zonă și va avea prevăzută posibilitatea de racordare la viitoarele rețele.

Lucrarile de investii preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere al protecției mediului, construcția fiind amplasată într-un areal de locuințe deja dezvoltat în ultimii ani.

Politica care gestionează dezvoltarea este axată pe respectarea principiilor de dezvoltare economică europeană, manifestând o mare grijă pentru protejarea mediului înconjurător, în strânsă legătură cu administrația publică locală.

Principiul de baza este : ecologie, consum redus de energie, sortarea deșeurilor și reciclare.

Indicatori de urbanism în cadrul P.U.Z. “ Construire Locuință P+1 și Realizare Împrejmuire”: – P.O.T. maxim: 41,45% ; -C.U.T. Maxim 0,99; – Regim de înălţime maxim: P+1;

            În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 10.03.2023- 20.03.2023 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8.00 – 12.00; Vineri: 8.00 – 12.00).

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *