Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de management de proiect și consultanță pentru proiectul” Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de management de proiect și consultanță pentru proiectul” Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management (Rev.2)

 • Obiectul contractului: Servicii de management de proiect și consultanță în vederea implementării proiectului „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” finanțat prin PNRR Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Pilonul 1. Tranziția Verde, Investiția I1: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a “Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, cod proiect: C3I1A0122000038
 • Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 • Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 • Valoarea estimată: 135.000,00 lei, fără TVA;
 • Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 • Sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 • Data limită de solicitare a clarificărilor: 14.03.2023;
 • Data limită de răspuns solicitare clarificări: 15.03.2023;
 • Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.03.2023, ora 13:00;
 • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 • Limba de redactare a ofertei: limba română;
 • Durata de prestare a serviciilor: De la data semnării contractului de servicii până la finalizarea perioadei de implementare a contractului de finanțare.
 • Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 • Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.

Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică – Formular nr. 7 (activitățile ce vor fi realizate în cadrul contractului de prestări servicii și planul de lucru, fără a se limita la acestea);
 • Propunerea echipei de proiect din care să reiasă desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea contractului, atribuțiile acestora, declarații de disponibilitate pentru echipa de proiect și specialiști atestați pe domeniile/subdomeniile și specialitățile aferente domeniului din care face parte obiectivul de investiții, inclusiv documentele solicitate acestora în Caietul de Sarcini.
 • Propunerea financiară – Formular nr. 2 se va completa și se va prezenta în original, însoțit de Centralizator de prețuri – Ofertă valorică.
 • Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
 • Caietul de sarcini, draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Județul Ialomița.

 • Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 9494/27.01.2023, draftul de contract   și formularele necesare depunerii ofertelor.
 • Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 270, persoana de contact: Trifan Marian Andrei, sau pe adresa de e-mail; marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *