Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii elaborare PT, Verificare tehnică, Asistență tehnică și Execuție lucrări, a racordării la apă pentru obiectivul “Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Servicii elaborare Proiect tehnic, Verificare tehnică, Asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări, a racordării la apă pentru obiectivul de investiții “Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, jud. Ialomița” și vă invită să ne transmiteți oferta dumneavoastră.
1.Codul de clasificare:
CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2),
71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
2.Obiectul contractului: Servicii elaborare Proiect tehnic, Verificare tehnică, Asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări, a racordării la apă pentru obiectivul de investiții “Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, jud. Ialomița”
3.Cantitatea: conform caietului de sarcini;
4.Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5.Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică ;
6.Valoarea estimată: 160.000,00 lei, fără TVA;
7.Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
8.Sursa de finanțare: buget local;
9.Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
10.Data limită de solicitare a clarificărilor: 24.05.2023;
11.Data limită de răspuns solicitare clarificări: 27.05.2023;
12.Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.05.2023, ora 13:00;
13.Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
14.Limba de redactare a ofertei: limba română;
15.Durata de executare: 30 de zile conform caietului de sarcini cap. 5. Locul și durata desfășurării activităților
16.Modul de transmitere al ofertelor: Documentația va fi transmisă în format electronic, la adresa de email: marian.trifan@municipiulslobozia.ro;
Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația ca în cel mult 1 zi lucrătoare de la data limita pentru depunerea ofertelor, de a transmite prin email la aceeași adresă unde au fost transmise și documentele, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora.
Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

  1. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.
  2. Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.
    Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta va fi considerată neconformă.

17.Prezentarea ofertei:
Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;
Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei și va conține în mod obligatoriu:
1.Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.
2.Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

  • Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini; Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caietul de sarcini, și să conțină inclusiv nominalizarea și documentele experților solicitate prin caietul de sarcini.
  • Propunerea financiară – Formular nr. 1 se va completa, inclusiv anexa Centralizatorul de prețuri.
  • Formularele atașate – completate conform situației fiecărui ofertant.

18.Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
19.Alte informații: Caietul de sarcini nr. 59262/08.05.2024, proiectul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice.
20.Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 270, persoana de contact: Trifan Marian Andrei, sau pe adresa de e-mail; marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *