Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Rețea canalizare Strada 1 Mai – Cartier Bora

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231 401, fax +40 243  212 419, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Servicii de proiectare – studiu de fezabilitate, studii de teren, documentații pentru obținere certificat de urbanism, acorduri și avize, proiect tehnic (inclusiv verificare documentație tehnică de către verificatori avizați), proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, servicii asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție: ,,REȚEA CANALIZARE STRADA 1 MAI – CARTIER BORA” și vă invită să transmiteți oferta dvs. pentru serviciile solicitate.

  1. Codul de clasificare:    

            CPV:   79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2);

            CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice            (Rev.2); 

71356100-9 Servicii de control tehnic (Rev.2); 

  • Obiectul contractului:Servicii de proiectare – studiu de fezabilitate, studii de teren, documentații pentru obținere certificat de urbanism, acorduri și avize, proiect tehnic (inclusiv verificare documentație tehnică de către verificatori avizați), proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, servicii asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție: ,,REȚEA CANALIZARE STRADA 1 MAI – CARTIER BORA”;

3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;

4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

5. Valoarea estimată: 15.000,00 lei, fără T.V.A.;

6. Prețul este exprimat în lei, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;

7. Sursa de finanțare: Bugetul local.

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

  • Data limită de solicitare a clarificărilor: 22.06.2021, orele 16:00;
  • Data limită de răspuns solicitare clarificări: 24.06.2021 orele 16:30;
  • Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.06.2021, orele 16:00;
  • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

14. Durata de prestare a serviciilor:

  1. Durata de elaborare a documentației tehnice:

            – 1 lună elaborare SF, studii de teren, documentație de obținere avize și acorduri, PT, DEE, DTAC, documentație tehnico- economică, caiete de sarcini;

  • Pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, durata acestora va fi egală cu durata de execuție a contractului de lucrări, respectiv până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
  • Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, camera 20 – Relații cu Publicul;

16. Prezentarea ofertei: Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă prin Instrucțiunile către ofertanți.

17. Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile Informații de interes public/ Achiziții Publice;

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Nota conceptuală;

– Tema de proiectare;

– Instrucțiuni către ofertanți;

– Formulare;

– Contract-cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile Informații de interes public/ Achiziții Publice.19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail; cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *