Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de dirigenție de șantier

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de  dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor privind – Extindere și reabilitarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială în cartierul Slobozia Nouă și Bora și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2);
 2. Obiectul contractului: Servicii de  dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor privind – Extindere și reabilitarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială în cartierul Slobozia Nouă și Bora;
 3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 4. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor procedurii proprii nr. 42788  / 24.04.2020 postată pe site-ul www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public, Achiziții Publice;
 5. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 6. Valoarea estimată: : 42. 679, 00 lei, fără TVA;
 7. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 8. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 9. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 11.10.2021;
 11. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 13.10.2021;
 12. Data limită pentru depunerea ofertelor: 15.10.2021, ora 13:00;
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 14. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 15. Durata de prestare a serviciilor: Executarea contractului – de la semnarea contractului de către ambele părți și până la semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor;
 16. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 17. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

 1. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică;
 • Propunerea financiară.

 Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original;

 • Autorizație de diriginte de șantier valabilă în domeniile:
 • 2.2. – Construcții civile, industriale și agricole  -categoria de importanță C;
 • 6.1. – Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare;
 • 8.1. – Instalații electrice.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 79842/30.08.2021  și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Dobre Ionela Eugenia, sau pe adresa de e-mail; ionela.dobre@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *