Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de proiectare

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40243/231.401, fax +40243/212.419, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, servicii având ca obiect  „Servicii de proiectare – Elaborare studii de teren (Studiu topografic, Studiu geotehnic), Expertiză tehnică a construcțiilor existente, Elaborare concept general de amenajare peisagistică, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții – Modernizare Ștrand Municipal, strada Răzoare, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, și vă invită să transmiteți oferta dvs. pentru serviciile solicitate.

  1. Codul de clasificare:   

CPV:             79311100-8 – Servicii de elaborare de studii(Rev.2);

71319000-7 – Servicii de expertiză(Rev.2);

71421000-5 – Servicii de amenajare peisagistică(Rev.2);

79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev.2);

  • Obiectul contractului: „Servicii de proiectare – Elaborare studii de teren (Studiu topografic, Studiu geotehnic), Expertiză tehnică a construcțiilor existente, Elaborare concept general de amenajare peisagistică, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții – Modernizare Ștrand Municipal, strada Răzoare, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița;

3.Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție directă;

4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

5. Valoarea estimată: 75.000,00 lei, fără T.V.A.;

6. Prețul este exprimat în lei, fără T.V.A.;

7. Sursa de finanțare: Bugetul local.

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

  • Data limită de solicitare a clarificărilor: 05.01.2022;
  1. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 06.01.2022;
  1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.01.2022, orele 16:00;
  1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
  1.  Limba de redactare a ofertei: limba română;
  1. Durata de prestare a serviciilor:

Durata contractului va fi de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare faza D.A.L.I., până la recepția finală a documentației – maxim 60 de zile calendaristice.

  1. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu Publicul;

16. Prezentarea ofertei: Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1 – Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă prin Instrucțiunile către ofertanți.

17. Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice;

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Instrucțiuni către ofertanți;

– Formulare;

– Contract-cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 211, persoana de contact: Jianu Alina – Elena, sau pe adresa de e-mail; alina.jianu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *