Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante

              U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de promovare a proiectuluiRețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Proiect cod SMIS 128396 și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:

79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2);

2. Obiectul achiziției: Servicii de promovare a proiectuluiRețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Proiect cod SMIS 128396;

3. Valoarea estimată: 84.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza prevederilor Capitolului III: Realizarea achiziţiei publice, SECŢIUNEA 1: Achiziţia directă, art.43-46 din H.G. nr.395/2016 Norme Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: FEDR – Programul Operațional Regional 2014 – 2020;

10. Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului fără T.V.A.

11. Data limită de solicitare a clarificărilor: 17.01.2022;

12.Data limită pentru răspuns clarificări: 18.01.2022;

13.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 20.01.2022, ora 16:00;

14. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

15. Limba de redactare a ofertei: limba română;

16. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu Publicul;

17. Prezentarea ofertei: Oferta va fi înaintată într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, însoțită de ,,Scrisoare de înaintare”(atașată în afara plicului) completată, în original.

  1. Oferta  va conține următoarele documente:

declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

declarație privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completarile ulterioare;

declarație privind evitarea conflictului de interese conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții publice, valabil;

– dovada experienței similare cu obiectul contractului de servicii de promovare:

Ofertantul trebuie să dovedească că a prestat în conformitate cu normele profesionale în domeniu si dus la bun sfârsit, în ultimii 3 ani raportat la data limită de depunere a ofertelor, servicii similare (servicii de promovare / publicitate) în valoare cumulată de cel puțin 20.000,00 lei fără TVA.

Din informațiile prezentate trebuie să rezulte nr. si data contractului invocat drept experiență similara, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și nr. documentului de receptie, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Documentele justificative prin care operatorii economici pot dovedi îndeplinirea cerinței privind experiența similară vor fi: 

Formular nr. 13Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani, însotită, dupa caz, de Anexa la declarație pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experiență similar în copie cu mentiunea „conform cu originalul”;

Documentele justificative în cazul asocierii, dacă este cazul (Acord de asociere) vor fi prezentate în copie cu mentiunea „conform cu originalul”/ în original înainte de încheierea contractului;

Documentele justificative în cazul terței suțineri, dacă este cazul, vor fi prezentate astfel: Angajament ferm privind susținerea, în copie cu mentiunea „conform cu originalul”/ în original înainte de încheierea contractului, alte documente transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, în copie cu mentiunea „conform cu originalul”/ în original înainte de încheierea contractului;

Documentele justificative în cazul subcontractării, dacă este cazul (Lista cu subcontractanții și specializarea acestora, Acord de subcontractare) vor fi prezentate în copie cu mentiunea „conform cu originalul”/ în original înainte de încheierea contractului.

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

-Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă.

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate;

– Formular de ofertă, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

Documentele trebuie prezentate în original / copie lezibilă certificată ,,conform cu originalul”, semnate, valabile la data depunerii ofertei;

19. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție publică este publicat în în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție / secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice;

20.Documentația proprie de achiziție (CS, formulare, contract-cadru) este atașată prezentului anunț și poate fi descărcată de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice;

21.Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 177, persoana de contact: Stoica Rodica, sau la adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *