Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii Pază Chiciu

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon +40 243 231 401, fax +40 243 212 149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioatre, vă invită să depuneți ofertă  la achiziția descrisă în cele ce urmează:

           1. Obiectul achiziției: ,,Servicii de pază, intervenție rapidă și dispecerat 24/24 ore a obiectivului “UZINA DE APĂ CHICIU – Călărași”, situat în Călărași, Șoseaua Chiciului, km. 6, Județul Călărași”, conform Caietului de sarcini;

2. Valoarea estimată a achiziției: 108.966,00 lei, fără T.V.A.;

3. Cod CPV:  79713000-5 – Servicii de pază;

            4. Sursa de finanțare: bugetul local;

            5. Durata contractului: 9 luni (01.04.2022 – 31.12.2022);

            6. Criteriul de atribuire a contractului: ,,prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice;

            7. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și nu se va permite ajustarea prețului, cu excepția modificărilor legislative;

            8. Data limită de solicitare clarificări: 10.03.2022;

            9. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 11.03.2022;

            10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.03.2022, ora 16:00;

            11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

         12. Modalitate de atribuire a contractului: achiziția publică în baza procedurii proprii nr. 81673/ 17.11.2020, rev. 3.

         13. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu Publicul;

14. Prezentarea ofertei:

 Formular nr. 1– Scrisoare de înaintare;

   Oferta va fi numerotată, opisată și se va alcătui din:

            – Certificat constatator emis de ONRC, valabil la data prezentării, din care să rezulte obiectul de activitate;

Propunere tehnică, care trebuie să respecte caietul de sarcini;

            – Documente care atestă îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini;

           – Propunere financiară, completată conform Formularului nr. 2 – formularul de ofertă, inclusiv Anexa la formularul de ofertă, care va cuprinde detalierea prețului orar ofertat și pe număr total de ore, exprimat în lei, fără T.V.A.;

            – Formulare;

 – În cazul în care unei oferte îi lipsește una dintre cele două componente tehnică și/sau financiară, oferta este considerată neconformă.

15. Desfășurarea achiziției:

Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice;

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Formulare;

– Contract – cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.

19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40243/231.401, int 211, persoana de contact: Jianu Alina – Elena, sau pe adresa de e-mail; alina.jianu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *