Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Expertiză Tehnică Primărie

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de proiectare – expertiză tehnica  pentru obiectivul de investiții Expertiză tehnică clădire Primărie” și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:

71319000-7 Servicii de expertiză (Rev. 2)

2. Obiectul achiziției:  –  Servicii de proiectare – expertiză tehnica  pentru obiectivul de investiții Expertiză tehnica clădire Primărie”;

3. Valoarea estimată: 25.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www.municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice;

5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: 60 zile, conform Cap.4. ,,Locul și durata desfășurării activitătilor”, din Caietul de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 27.02.2023 ora 16.00;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 01.03.2023 ora 16.00;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 03.03.2023 ora 13:30;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter – Relații cu publicul – Birou unic;

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.

  1. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

  • Declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.
  • Atestat privind  Expertul Tehnic A1, conform caietului de sarcini.

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă.

Documentele, valabile la data depunerii ofertei, trebuie prezentate la Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter – Relații cu publicul(Birou unic), oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei;

18. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

            Documentația proprie de achiziție (CS,  contract-cadru, carte funciară) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Niță Mituș, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *