Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice –  Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de Elaborare Proiect Tehnic, Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire, Asistență tehnică din partea proiectantului, aferente proiectului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice –  Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2);

     71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică(Rev.2);

Obiectul contractului: Servicii de Elaborare Proiect Tehnic, Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire, Asistență tehnică din partea proiectantului, aferente proiectului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice –  Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia” finanțat prin PNRR, Componenta C5: – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, Creșterea eficienței energetice –  Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia, Contract de finanțare nr.10826 / 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1560.

 1. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 2. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție directă în baza prevederilor art. 7 alin. (5), art. 9, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 4. Valoarea estimată: 147.500,00 lei, fără TVA;
 5. Prețul este exprimat în lei, fără TVA.;
 6. Sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
 7. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 8. Data limită de solicitare a clarificărilor: 16.05.2023;
 9. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 17.05.2023;
 10. Data limită pentru depunerea ofertelor:19.05.2023, ora 13:30;
 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 12. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 13. Durata de prestare a serviciilor:conform precizărilor din caietul de sarcini.
 14. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 15. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.

Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică (activitățile ce vor fi realizate în cadrul contractului de prestări servicii și planul de lucru, fără a se limita la acestea);
 • Propunerea echipei de proiect din care să reiasă desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea contractului și poziția acestora în echipă, declarații de disponibilitate pentru fiecare specialist, inclusiv documentele solicitate acestora prin Caietul de Sarcini.
 • Propunerea financiară, Formular atașat, se va completa și se va prezenta în original, însoțit de Centralizator de prețuri – Ofertă valorică.
 • Formulare atașate.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
 1. Caietul de sarcini, draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Județul Ialomița.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 60672 / 09.05.2023, draft-ul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int.266, persoana de contact: Rodica Stoica, sau pe adresa de e-mail; rodica.stoica@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *