Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: SF Cimitir Bora

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de proiectare privind: elaborare studiu de fezabilitate, documentații pentru avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, studii de teren (studiu geotehnic, topografic, alte studii necesare) pentru: „Amenajare Incintă(căi de acces, alei, parcări) și Împrejmuire Cimitirul Uman Bora” și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:             79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

2. Obiectul achiziției: Servicii de proiectare privind: elaborare studiu de fezabilitate, documentații pentru avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, studii de teren (studiu geotehnic, topografic, alte studii necesare) pentru: „Amenajare Incintă(căi de acces, alei, parcări) și Împrejmuire Cimitirul Uman Bora”;

3. Valoarea estimată: 40.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice;

5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: 60 zile, conform Cap.8.1 lit. b). ,,Termenele de prezentare”, din Caietul de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 18.05.2023 ora 14.00;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 23.05.2023 ora 16.00;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 25.05.2023 ora 16.00;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter – Relații cu publicul;

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.

  1. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă;

  • Declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract, CV-urile pentru expertii propusi, cat si atestatele acestora.

Documentele, valabile la data depunerii ofertei, trebuie prezentate la Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter – Relații cu publicul(Birou unic), oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei;

18. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

            Documentația proprie de achiziție (CS, contract-cadru, Hotarare, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Certificat de urbanism) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;

19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Niță Mituș, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *