Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon +40 243231401, fax +40 243212149, e-mail office@municipiulslobozia.ro, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr.  98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă  la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

  1. Obiectul achiziției: Servicii de  supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”;
  2. Coduri CPV: 71250000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor;

       3. Valoarea estimată a achiziției: 12.129,72 lei fără TVA;

4. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără TVA,și nu se va permite ajustarea acestuia;

5. Sursa de finanțare: Bugetul  local;

6. Modalitatea de atribuire: achiziție directă;

       7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

       9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 07.06.2023;

       10. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 09.06.2023;         

       11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2023, orele 16:00;

       12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

       13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

       14. Durata de prestare a serviciilor: conform contractului;

       15. Modul de transmitere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul.

       16. Prezentarea ofertei:

Oferta va fi depusa într-un exemplar original, în colet sigilat, marcat cu adresa Autorității contractante, denumirea achiziției publice, denumirea si adresa ofertantului, si cu inscripția „Data limită de depunere a ofertelor 14.06.2023, orele 16:00”.

Coletul sigilat si marcat va conține 3 plicuri interioare, marcate: Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara.

În afara ofertei sigilate se vor prezenta următoarele documente:

– Scrisoare de înaintare (Formular nr. 1);

– Împuternicire scrisa din partea ofertantului (Formular nr. 2).

       17. Desfășurarea achiziției: Anunțul publicitar privind achiziția directă este publicat în SEAP secțiunea de Inițieri proceduri de achiziție – Publicitate-Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public-Achiziții publice-Anunțuri achiziții publice, însoțit de documentația de atribuire aferentă, în vederea depunerii de oferte de către operatorii economici interesați.

       Oferta se va elabora ținând cont de prevederile din Anunțul publicitar și  Documentația de atribuire (Caiet de sarcini, Instrucțiuni către ofertanți, Formulare, Proiect de contract).

       18. Alte informații            Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 271, persoana de contact: Dumitrașcu Violeta, sau pe adresa de e-mail: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro.

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon +40 243231401, fax +40 243212149, e-mail office@municipiulslobozia.ro, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr.  98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă  la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

  1. Obiectul achiziției: Servicii de  supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”;
  2. Coduri CPV: 71250000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor;

       3. Valoarea estimată a achiziției: 12.129,72 lei fără TVA;

4. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără TVA,și nu se va permite ajustarea acestuia;

5. Sursa de finanțare: Bugetul  local;

6. Modalitatea de atribuire: achiziție directă;

       7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

       9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 07.06.2023;

       10. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 09.06.2023;         

       11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2023, orele 16:00;

       12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

       13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

       14. Durata de prestare a serviciilor: conform contractului;

       15. Modul de transmitere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul.

       16. Prezentarea ofertei:

Oferta va fi depusa într-un exemplar original, în colet sigilat, marcat cu adresa Autorității contractante, denumirea achiziției publice, denumirea si adresa ofertantului, si cu inscripția „Data limită de depunere a ofertelor 14.06.2023, orele 16:00”.

Coletul sigilat si marcat va conține 3 plicuri interioare, marcate: Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara.

În afara ofertei sigilate se vor prezenta următoarele documente:

– Scrisoare de înaintare (Formular nr. 1);

– Împuternicire scrisa din partea ofertantului (Formular nr. 2).

       17. Desfășurarea achiziției: Anunțul publicitar privind achiziția directă este publicat în SEAP secțiunea de Inițieri proceduri de achiziție – Publicitate-Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public-Achiziții publice-Anunțuri achiziții publice, însoțit de documentația de atribuire aferentă, în vederea depunerii de oferte de către operatorii economici interesați.

       Oferta se va elabora ținând cont de prevederile din Anunțul publicitar și  Documentația de atribuire (Caiet de sarcini, Instrucțiuni către ofertanți, Formulare, Proiect de contract).

       18. Alte informații  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 271, persoana de contact: Dumitrașcu Violeta, sau pe adresa de e-mail: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *