Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 20 Decembrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 20 Decembrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 24 noiembrie 2022.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 09 decembrie 2022.
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 143/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre  privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 306/25.11.2021.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 407/24.11.2022.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, Șoseaua Amara, nr. 17, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind instituirea unei Scheme de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane juridice.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre referitor la aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane fizice.Primarul Municipiului Slobozia1
9  Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis individual pentru SC SLIK IMPEX SRL, reprezentând scutire la plata impozitului/taxei pe clădire și terenul aferent, situate în Parcul Industrial „Centrul de afaceri Hamilton” – Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei „New Life” de la plata impozitului  pe clădiri și terenul aferent pentru imobilele proprietatea fundației situate în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII CARTIER BORA, STR. MAXIM GORKI”. Primarul Municipiului Slobozia1
12Proiect de hotărâre referitor la  modificarea HCL Slobozia nr. 172/2011 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Slobozia pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
13Proiect de hotărâre de modificare și completare a HCL nr. 84/24.04.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului  privind acordarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a  prestaţiilor financiare excepţionale – Tichete sociale „Eu vreau să merg la școală”.Primarul Municipiului Slobozia1, 2, 5
14Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 50/29.03.2018 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
15Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 76/25.04.2022 privind aprobarea constituirii unei echipe mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
16Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local  pentru anul 2023 în vederea efectuării orelor de muncă de către  beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe raza Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
17Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
18Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
19Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 387/27.10.2022 referitoare la completarea HCL Slobozia nr. 116/30.07.2020 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
20Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. 

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA  DIN DATA DE 20.12.2022

Având în vedere: Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea listelor privind stabilirea ordinii de prioritate și a listelor de acces la locuințele destinate închirierii, pentru tineri specialiști din sănătate, finanțate din fonduri ANL, în Municipiul Slobozia – luna decembrie 2022.
  2. Proiect de hotărâre referitor la  modificarea HCL nr. 287/28.07.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea inițierii procedurii de înfrățire a Municipiului Slobozia cu Comuna Stăuceni – Municipiul Chișinău – Republica Moldova.
  4. Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL Slobozia nr. 370/13.10.2022 privind aprobarea Actelor Adiționale la Contractul de delegare prin atribuire directă a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a deșeurilor municipale în Județul Ialomița. 
  5. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 281/18.12.2019 privind aprobarea „REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, referitor la măsuri  pentru creșterea calitații arhitectural – ambientale a clădirilor în Municipiul Slobozia”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.
  7. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  1500,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A Zona Est-Sere,  înscris în Cartea Funciară nr. 30668 cu Nr. Cadastral 3071, către Societatea Oyl Company Holding AG SRL.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul al IV – lea al anului 2022.
  9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2022

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară au fost transmise Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia pentru avizare.

Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *