Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de proiectare, asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții “Extindere cimitir uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231 401, fax +40 243  212 419, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Servicii de proiectare, asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții Extindere cimitir uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia și vă invită să transmiteți oferta dvs. pentru serviciile solicitate.

  1. Codul de clasificare:   

            CPV:   79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2);

            CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice            (Rev.2); 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2); 

  • Obiectul contractului:Servicii de proiectare, asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții Extindere cimitir uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia;

3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;

4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

5. Valoarea estimată: 20.000,00 lei, fără T.V.A.;

6. Prețul este exprimat în lei, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;

7. Sursa de finanțare: Bugetul local.

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

  • Data limită de solicitare a clarificărilor: 20.09.2021, orele 16:00
  • Data limită de răspuns solicitare clarificări: 22.09.2021, orele 16:30
  • Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.09.2021, orele 13:00
  • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

14. Durata de prestare a serviciilor:

Contractul  se desfășoară în 2 etape, iar termenele de execuţie efectivă pentru realizarea fiecărei etape a contractului, vor fi:

Etapa I:

Maxim 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a prestării serviciilor pentru elaborare Studiu de Fezabilitate ;

Maxim 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a prestării serviciilor pentru elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuţie, Documentație obținere autorizație de funcționare, Verificarea documentației elaborate .

Etapa II:

Începând cu data emiterii ordinului de începere al execuției lucrărilor până la recepția la terminarea lucrărilor .

  1. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu Publicul;

16. Prezentarea ofertei: Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă prin Instrucțiunile către ofertanți.

17. Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile Informații de interes public – Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice;

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Instrucțiuni către ofertanți;

– Formulare;

– Contract-cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile Informații de interes public – Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice.19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail; cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *