Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de proiectare pentru faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții “Implementare Parc Fotovoltaic Epurare 1, cu putere instalată de 60 KW AC”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de proiectare pentru faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții “Implementare Parc Fotovoltaic Epurare 1, cu putere instalată de 60 KW AC”și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV:   79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

71314300-5 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică (Rev.2)

71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică (Rev.2)

71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)

 1. Obiectul contractului:Servicii de proiectare pentru faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții “Implementare Parc Fotovoltaic Epurare_1, cu putere instalată de 60 KW AC”;
 2. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza  prevederilor art. 43 alin. (1) – (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 5. Valoarea estimată: 60.000,00lei, fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA.
 7. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 26.07.2022;
 10. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 27.07.2022;
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.07.2022, ora  13:00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

Durata de prestare a serviciilor: 60 de zile de la data emiterii Ordinului de începere al serviciilor;

 1. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul SAU prin poștă electronică;
 2. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi  însoțită de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului, în cazul transmiterii ofertei laBiroul Unic – Relații cu Publicul), completat,  și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

Oferta elaborată în baza caietului de sarcini

 • Propunerea tehnică (activitățile ce vor fi realizate în cadrul contractului de prestări servicii și planul de lucru, fără a se limita la acestea) pentru demonstrarea conformității cu cerințele Caietului de Sarcini, prin intermediul următoarelor documente:

– Cerințe minime privind personalul: Ofertantul trebuie să demonstreze că îndeplineşte condițiile pentru realizarea contractului, respectiv :

 • să deţină atestat ANRE de tip C1A,
 • să aibă cel puţin următoarele categorii de profesii: Proiectant instalații electrice autorizat ANRE, grad III A cu atestat.

– Pentru specialiştii nominalizaţi în echipa propusă pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente:

 • documente din care să rezulte accesul la personalul de specialitate declarat(revisal/declaraţie de disponibilitate)
 • atestate/autorizaţii/certificate/diplome necesare conform prevederilor legale în vigoare, valabile la data prezentării, eliberat de instituţiile recunoscute de Statul Român sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări;
 • Pentru operatorii economici care prezintă specialişti străini se vor accepta certificate echivalente. Operatorul economic trebuie să întreprindă, acolo unde legislaţia naţională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziţie publică, atestatul recunoscut de autorităţile române.
 • Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care atestă faptul că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică.
 • Declaraţie privind respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiară. Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original, însoțit de Anexa la Formularul de ofertă – Centralizatorul conform obiectului contractului, detaliat pe activități.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini, Nota conceptuală și Tema de proiectare, draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresawww.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 74678/13.07.2022, Nota conceptuală și Tema de proiectare (Anexa la HCL Slobozia nr. 364/28.12.2021),draftul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor.
 2. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 211, persoana de contact: Dobre Ionela Eugenia, sau pe adresa de e-mail; ionela.dobre@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *