Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de proiectare  – Elaborare PT, DDE, DTAC și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție “Utilitați locuinte tip ANL George Enescu”

 1. U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de proiectare – Elaborare Proiect Tehnic de Execuție (PT), Detalii de Execuție (DDE), Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC) și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție “Utilitați locuinte tip ANL George Enescu” și vă invită să transmiteți ofertă pentru serviciile menționate anterior.

Codul de clasificare:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2);
71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

2.Obiectul achiziției: – Servicii de proiectare – Elaborare Proiect Tehnic de Execuție (PT), Detalii de Execuție (DDE), Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC) și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție “Utilitați locuinte tip ANL George Enescu”;

 1. Valoarea estimată: 111.730,00 lei, fără T.V.A.;
 2. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www.municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice;
 3. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 5. Durata de execuție: conform Cap.V. ,,Durata contractului de Achizitie publică”, din Caietul de sarcini;
 6. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;
 7. Sursa de finanțare: buget local;
 8. Data limită de solicitare a clarificărilor: 08.01.2024 ora 16:30;
  11.Data limită pentru răspuns clarificări: 11.01.2024 ora 16:00;
  12.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 15.01.2024 ora 15:00;
 9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
 10. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 11. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro;
 12. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin email), până la data de 15.01.2024 ora 15.00, la următoarea adresă: mitus.nita@municipiulslobozia.ro
  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
  Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.
  Parola va fi transmisă în data de 15.01.2024, intre orele 15:01 – 16:30
  Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

17.Oferta va conține următoarele documente:

 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;
 • propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.
  Declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.
 • propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A. a serviciilor prestate; – Formular de ofertă + centralizator de preturi;

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice. Documentația proprie de achiziție (C.S., S.F., CU, avize, Planse, contract-cadru) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;
 2. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Niță Mituș, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *