Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 21 Decembrie 2021

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 21 Decembrie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 25.11.2021 
2Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul IV – 2021Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind instituirea unei Scheme de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane juridicePrimarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei „New Life” de la plata impozitului  pe clădiri și terenul aferent pentru imobilele proprietatea fundației situate în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre  privind încetarea majorării cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Cuza Vodă, nr. 1A, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijitPrimarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre  privind încetarea majorării cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Cuza Vodă, nr. 1B, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijitPrimarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre  privind încetarea majorării cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, str. Lacului, zona bl. U16 – centrala termicăPrimarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Gării Noi, nr. 11A, Lot 2, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijitPrimarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Ionel Perlea, nr. 3, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită  Primarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre privind avizarea utilizării unei sume din fondul corespunzător cotei de dezvoltare pentru achiziționarea unor bunuriPrimarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 92/22.04.2021 privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul public al Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1
12Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia  în anul școlar 2021 – 2022Primarul Municipiului Slobozia1
13Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor necesare pentru calculul chiriilor aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru LocuințePrimarul Municipiului Slobozia1,4
14Proiect de hotărâre referitor la  modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de către S.C. Polaris M Holding   S.R.L. Constanța, privind HCL Slobozia nr. 172/29.11.2011 și HCL Slobozia nr. 160/13.10.2016, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia1,4
15Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 149/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcţiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia2
16Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
17Proiect de hotărâre privind radierea din Cartea Funciară a UAT Slobozia nr. 36682 a imobilului cu număr cadastral 36682Primarul Municipiului Slobozia3
18Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 6.449 mp, situat în Slobozia, strada Poligonului, nr. 20A, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia3
19Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON PRIN REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT PUBLIC AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
20  Proiect de HOTĂRÂRE DE APROBARE A MODIFICĂRII HCL NR. 3/13.01.2020 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON PRIN REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT PUBLIC AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”  Primarul Municipiului Slobozia1
21Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ PARC DE DISTRACȚIE ȘI AGREMENT PĂDUREA PERI – MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
22Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REALIZARE REȚEA DE ILUMINAT PENTRU LOC DE DEPOZITARE AUTOTURISME ABANDONATE, GARAJE PREFABRICATE, ALTE CONSTRUCȚII PROVIZORII DE PE DOMENIUL PUBLIC”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
23Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Group 2010” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”Primarul Municipiului Slobozia2
24Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea HCL  Slobozia nr. 225/30.09.2021 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Slobozia și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1, 2
25Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Grupului de Lucru la nivel local în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia3, 5
26Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local  pentru anul 2022 în vederea efectuării orelor de muncă de către  beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe raza Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
27Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  329,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Ciprian Porumbescu, nr. 14,  nr. cadastral 40175Primarul Municipiului Slobozia1, 4
28Întrebări, interpelări, puncte de vedere.  

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, pe anul 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Asociere și Colaborare în vederea înființării, organizării și funcționării „FARMCONECT ROMÂNIA – TÂRGUL AGRICULTURII ROMÂNEȘTI”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Municipiul Slobozia cu unități administrativ-teritoriale din Județul Ialomița în vederea participării acestora la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi depline.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru colectare deșeuri, percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către Societatea ADI ECOO 2009 SRL.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară au fost transmise Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia pentru avizare. Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *