Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară Consiliului Local – 29 August 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 29 August 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 iulie 2022.
2Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 12 august 2022.
3Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 143/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre referitor la  modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de către S.C. Polaris M Holding   S.R.L. Constanța, privind HCL Slobozia nr. 160/13.10.2016, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
5Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj 2, apartament 10Primarul Municipiului Slobozia1, 4
6Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 1, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
7Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara A, etaj 1, apartament 6.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
8Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara B, etaj 3, apartament 41.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
9Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, etaj 2, apartament 12.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
10Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 1, apartament 7.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
11Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Realizare Împrejmuire Teren Sport Școala Gimnazială Nr. 5 Slobozia Nouă”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
12Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficientei energetice – Bloc U12, Scara B, Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
13Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – ,,LOCUINȚĂ PARTER” – Municipiul Slobozia, strada Libertății, nr. 9.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – „REALIZARE PARCARE PUBLICĂ” – C.F. 37622, strada Răzoare, nr. 2A, Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – „REALIZARE PARCARE PUBLICĂ” – C.F. 39549 , strada Răzoare, FN, Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
16Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 34556.Primarul Municipiului Slobozia3
17Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 39804.Primarul Municipiului Slobozia3
18Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.  Primarul Municipiului Slobozia3
19Proiect de hotărâre privind atribuirea/schimbarea denumirii unor străzi din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
20Proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 297/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.Primarul Municipiului Slobozia2
21Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL nr. 257/30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
22Proiect de hotărâre privind aprobarea Reglementărilor lucrului cu foc deschis și a fumatului la nivelul Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
23Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
24Proiect de hotărârere referitor la aprobarea listelor privind stabilirea ordinii de prioritate și a listelor de acces la locuințele destinate închirierii, pentru tineri specialiști din sănătate, finanțate din fonduri ANL, în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
25Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local pentru comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Slobozia, Sesiunea iunie – octombrie 2022.Primarul Municipiului Slobozia5
26Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef și aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei.Primarul Municipiului Slobozia3      
27Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Educație, Cultură și Tineret a imobilului „Punct termic nr. 15”, proprietate privată a Municipiului Slobozia, înscris în Cartea funciară nr. 37226.
  2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul privat al Municipiului Slobozia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia.
  3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 114/17.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții, în proiectul „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” – Etapa a II – a.
  4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 115/17.05.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚELE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA – ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” – Etapa a II -a.
  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2022-2023.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *