Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de verificare tehnică a documentației de proiectare – COD SMIS: 128956

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr.  98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă  la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

        1. Obiectul achiziției: Servicii de verificare tehnică a proiectului aferente contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației de proiectare în cadrul Proiectului “CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR SOCIALE SI ASIGURAREA EDUCATIEI TIMPURII IN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCTIA SI DOTAREA UNEI GRADINITE (ZONA BORA)” COD SMIS:128956;

        2. Cod CPV:71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;

3. Valoarea estimată a achiziției:  6.000,00 lei,  fără T.V.A.;

4. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără TVA,și nu se va permite ajustarea acestuia;

5. Sursa de finanțare: 85% FEDR, 13% buget național, 2% cofinanțare eligibilă a beneficiarului;

6. Modalitatea de atribuire: achiziție directă;

        7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

        9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 25.06..2021.

        10. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 28.06.2021.  

        11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 30.06.2021, orele 16:00.

        12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

        13. Limba de redactare a ofertei: limba română.

        14. Durata de prestare a serviciilor: conform contractului.

        15. Modul de transmitere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, camera 20-Relații cu publicul.

        16. Prezentarea ofertei:

Oferta va fi depusa într-un exemplar original,  într-un colet sigilat, marcat cu adresa Autorității contractante si cu inscripția „A nu se deschide înainte de data de 30.06.2021, orele 16:00”.

Coletul sigilat si marcat va conține 3 plicuri interioare: Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului.

În afara ofertei sigilate se vor prezenta următoarele documente:

– Scrisoare de înaintare (Formular nr.1);

– Împuternicire scrisa din partea ofertantului (Formular nr.2).

        17. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate privind achiziția directă este publicat în SEAP secțiunea de Inițieri proceduri de achiziție – Publicitate-Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile Primaria-Licitații/Informații-Anunțuri, însoțit de documentația de atribuire aferentă, în vederea depunerii de oferte de către operatorii economici interesați.

        Oferta se va elabora ținând cont de prevederile din Anunțul de publicitate și  Documentația de atribuire.

        18. Alte informații            Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 174, persoana de contact: Urse Viorel, sau pe adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *