Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii promovare proiect

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile  Legii  nr.     98/2016  privind  achizițiile  publice,  cu  modificările  și  completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă    la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

 1. Obiectul achiziției: Servicii de promovare proiect finanțat prin POR (broșuri, pliante, afișe, spoturi tv/audio, hărți), cod SMIS 128393;
 2. Coduri CPV: 79342200-5 Servicii de promovare; 79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe;
 3. Valoarea estimată a achiziției: 78.000,00 lei fără T.V.A;.
 4. Prețul  contractului:  va  fi  exprimat  în  lei,  fără  TVA,  și  nu  se  va  permite  ajustarea acestuia;
 5. Sursa  de  finanțare:  Buget  de  stat,  buget  local  şi  fonduri  nerambursabile  prin Programul Operațional Regional     (POR) 2014-2020 (85% FEDR, 13%     bugetul național, 2% contribuție beneficiar);
 6. Modalitatea de atribuire: achiziție directă;
 7. Modul  de  finalizare  a  achiziției  directe:  încheierea  unui  contract  de  achiziție publică;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzu;

9.  Data limită de solicitare a clarificărilor: 21.01.2022;

 1. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 26.01.2022;
 2. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.01.2022, orele 13:00;

12.   Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

 1. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 2. Durata de prestare a serviciilor: conform contractului;.
 3. Modul de transmitere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic- Relatii cu Publicul;

16.  Prezentarea ofertei:

Oferta va fi depusa într-un exemplar original, în colet sigilat, marcat cu adresa Autorității contractante si cu inscripția „A nu se deschide înainte de data de . 28.01.2022, orele 13:00”;

Coletul  sigilat  si  marcat  va  conține  3  plicuri  interioare:  Documente  de  calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara;

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului.

În afara ofertei sigilate se vor prezenta următoarele documente:

 • Scrisoare de înaintare (Formular nr.1);
 • Împuternicire scrisa din partea ofertantului (Formular nr.2).
 • Desfășurarea achiziției: Anunțul publicitar privind achiziția directă este publicat în SEAP secțiunea-secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție – Publicitate-Anunțuri, precum și pe site-ul Primăriei Municipiului Slobozia: www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informați de  interes  public-Achiziții  publice  –  Anunțuri  achiziții  publice,  însoțit  de  documentația  de atribuire aferentă, în vederea depunerii de oferte de către operatorii economici interesați.

Oferta   se   va   elabora   ținând   cont   de   prevederile   din   Anunțul   de   publicitate   și Documentația de atribuire.

18.  Alte informații

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Dumitrașcu Violeta, sau pe adresa de e-mail: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *