Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 Iulie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 28 Iulie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 30 iunie 2022. 
2Proiect de hotărâre referitor la încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 268/18.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Gheorghe Doja, nr. 16, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre referitor la încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 220/30.10.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Stânjenei, nr. 23, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre referitor la încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 304/25.11.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilele situate în municipiul Slobozia, strada Magnoliei, nr. 9-11, identificate cu numerele cadastrale 2263 și 2275, înscrise în Cartea funciară nr. 34160, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
6Proiect de hotărâre referitor  la aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2022.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
7Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 2, apartament 10.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
8Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara A, etaj 3, apartament 16.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
9Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, parter, apartament 2.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
10Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj 1, apartament 6.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
11Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara A, etaj 2, apartament 10.Primarul Municipiului Slobozia1,4
12Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  100,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Băii, nr. 8A,  nr. cadastral 37771, către Societatea ELNIC COM SRL,  care îl deține în prezent în concesiune.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
13Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 133/27.05.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, indicatorilor tehnico-economici și Restului de executat, pentru obiectivul de investiții„Reabilitarea funcțională a Pieței Revoluției, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
14Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiul Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
16Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- „EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL,  DIVERSIFICARE ȘI CONVERSIE  FUNCȚIONALĂ” – C.F. 34556, situat în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
17Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 76/24.02.2022 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 262 mp. situat în Municipiul Slobozia, strada Mihai Eminescu, nr. 8A, identificat cu numărul cadastral 33685, în favoarea INTERNAȚIONAL PÂRVESCU SNC.Primarul Municipiului Slobozia3
18Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 34556.Primarul Municipiului Slobozia3
19Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de colaborare între Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Ialomița și UAT Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
20Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare și desfășurare a activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor pe raza Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
21Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.  Primarul Municipiului Slobozia2
22Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Municipiul Slobozia cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia2
23Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia – luna iulie 2022.Primarul Municipiului Slobozia5
24Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul II – 2022.Primarul Municipiului Slobozia1
25Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2022 – octombrie 2022.
26Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA  DIN DATA DE 28.07.2022

Prevederile art. 136 alin. (11), Primarul Municipiului Slobozia, în calitate de inițiator, retrage de pe ordinea de zi următoarele proiecte:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- „EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL, DIVERSIFICARE ȘI CONVERSIE FUNCȚIONALĂ” – C.F. 34556, situat în Municipiul Slobozia; (poz. 16 din ordinea de zi)
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 34556. (poziția 18 din ordinea de zi)

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
2.Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 326/25.11.2021 privind organizarea unei comisii mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „RETEHNOLOGIZARE TREAPTĂ AERARE STAȚIA DE EPURARE SLOBOZIA – ÎNLOCUIRE SOLUȚIE AERARE TREAPTĂ BIOLOGICĂ”.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Retehnologizare hidrofoare apă (stații repompare apă pentru ridicarea presiunii la ansamblurile de locuințe cu înalțimi mai mari de 4 etaje) pentru 8 hidrofoare. Cu montaj și alte materiale”.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Modernizare PCZ compartiment medie tensiune statie de tratare apa”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Proiectare si Instalare sistem inteligent securitate perimetru statie tratare apa”.
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iulie 2022.
8.Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului provizoriu al Societății Pază și Servicii Comunitare SRL

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *