Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară Consiliului Local – 29 Septembrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 29 Septembrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29 august 2022.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 9 septembrie 2022.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 16 septembrie 2022.
4Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia, destinate închirierii pentru tinerii specialiști din sănătate – luna septembrie 2022  Primarul Municipiului Slobozia5
5Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Municipiului Slobozia –  an de referință 2021.
ANEXA
Primarul Municipiului Slobozia3
6Proiect de hotărâre referitor la  modificarea HCL Slobozia nr. 172/2011 privind instituirea taxei spciale de salubrizare în Municipiul Slobozia pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1,4
7Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei nr.11, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT – strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.
ANEXA
Primarul Municipiului Slobozia1,3
9    Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 112/31.03.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER SLOBOZIA NOUĂ”.  Primarul Municipiului Slobozia1,3
10Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 50/14.02.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE SI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – SLOBOZIA NOUĂ. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
11Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 39869.Primarul Municipiului Slobozia3
12Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Slobozia a bunului imobil – Statuia „Rod Bogat” amplasată în zona Magazinului Ialomița. 3
13Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia  3
15Proiect de hotărâre referitor la abrogarea HCL nr. 274/28.07.2022 privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia nr. 2, bloc T3, scara A, etaj 2, apartament 10.Primarul Municipiului Slobozia2
16Proiect de hotărâre  referitor la  modificarea HCL nr. 287/30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
17Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. – Informare Urban

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna septembrie 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii ”Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Slobozia, Județul Ialomița” în cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – Componenta C3 – Managementul deșeurilor Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I.1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Slobozia în cadrul proiectului „Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Slobozia”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.
  4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către societatea URBAN SA a terenurilor aferente Secției apă-canal, Stației de epurare și Stației de tratare și furnizare apă potabilă.
  5. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 324/29.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2022-2023.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia.
  7. Proiect de hotărâre referitor la acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009” privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Slobozia.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare prin atribuire directă a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a deșeurilor municipale în Județul Ialomița.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Operatorul Serviciului de Salubrizare pe raza teritorială a Municipiului Slobozia.

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Slobozia nr. 160/13.10.2014 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Municipiul Slobozia, județul Ialomița cu SC POLARIS M HOLDING SRL Constanța, cu modificarile și completările ulterioare

DOCUMENTE ATAȘATE

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *