Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară Consiliului Local – 24 Noiembrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 24 Noiembrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 27 octombrie 2022.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 09 noiembrie 2022.
3Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind acordarea scutirilor prevăzute de art. 456 alin. (2) lit. d) și ale art. 464 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Asociației Județene de Fotbal Ialomița, pentru anul 2023.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
6Proiect de hotărâre privind scutirea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudețeană București – Subfiliala Ialomița-Călărași de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent, situate în Municipiul Slobozia, str. Gheorghe Doja, nr. 3 – anul 2023.  Primarul Municipiului Slobozia5
7Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 256/28.10.2021.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Traian, nr. 57, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
9  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, Aleea Cosminului, nr. 2, Piața C, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită.Primarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Lacului, nr. 2, bloc U15 – U16, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită.Primarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, Zona Nordului, Lot 8 și Lot 9, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită.Primarul Municipiului Slobozia1
12Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Cuza Vodă, nr. 1A-1B, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
13Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Independenței, nr. 31, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
14Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Dorobanți, nr. 1, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
15Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Pogoane, nr. 15, Tarlaua 539/3, Parcela 3, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
16Proiect de hotărâre  privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Viitor, nr. 7, Lot 1, Lot 2 și Lot 3, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
17Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, Tarlaua 539/5, Parcelele 5 și 7, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
18Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT – strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1
19Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficientei energetice –Liceul de arte Ionel Perlea Corp C1, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
20Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficientei energetice – Colegiul National Mihai Viteazul, Corp C6, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
21Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL SLOBOZIA- STRADA MAXIM GORKI, CARTIER BORA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
22Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SLOBOZIA NOUĂ”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
23Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Slobozia a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în Slobozia, zona bloc MB1, lot 8, identificat cu nr. cadastral 2272.Primarul Municipiului Slobozia1, 2, 3
24Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 613/24.07.2019.Primarul Municipiului Slobozia    2, 3
25Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 323/29.08.2022 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef și aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei.Primarul Municipiului Slobozia3
26Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 263/30.06.2022 referitoare la modificarea HCL nr. 173/29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ ÎN CARTIERELE SLOBOZIA NOUĂ ȘI BORA”.Primarul Municipiului Slobozia2
27Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 73/24.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
28Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
29Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
30Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 224/30.06.2022, de modificare și completare a HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
31Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 360/29.09.2022 privind aprobarea Contractului de delegare prin atribuire directă a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a deșeurilor municipale în Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia4
32Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 24.11.2022

Având în vedere: Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 287/28.07.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
  2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 198/11.08.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slobozia, cu completările ulterioare.
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, ai instituțiilor și serviciilor subordonate.
  4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Soare Dragoș, reprezentant legal al UAT Municipiul Slobozia să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”  documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Investiții prevăzute prin PJGD: Stație de sortare pentru deșeurile reciclabile colectate separat, Stație de tratare mecano-biologică (TMB), Stație compostare închisă pentru biodeșeuri colectate separat, reabilitarea stației de sortare Țăndărei, modernizarea stații transfer (Fetești, Urziceni)/construire stații noi de transfer”.
  5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Soare Dragoș, reprezentant legal al UAT Municipiul Slobozia să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”  documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”.
  6. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pentru darea în folosință gratuită Inspectoratului General pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al Județului Ialomița, a imobilului cu destinația – „Internat” din incinta Liceului Tehnologic „Al. I. Cuza” înscris în CF 38383, număr cadastral 38383-C6.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia.
  8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna noiembrie 2022.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară au fost transmise Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia pentru avizare.

Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *