Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 25 APRILIE 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 25.04.2024, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 18 martie 2024.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 03 aprilie 2024.  
 3Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I al anului 2024Primarul Municipiului Slobozia 1 
4Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Slobozia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” pentru a susține propunerea de reducere a prețului pentru apa funizată și a tarifului de canalizare – epurarePrimarul Municipiului Slobozia 2
5Proiect de hotărâre  privind aprobarea cotizației către Asociația Municipiilor din RomâniaPrimarul Municipiului Slobozia 1 
6Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare Primarul Municipiului Slobozia  3  
7Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 299/15.11.2023 privind durata de implementare a proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020Primarul Municipiului Slobozia          1,2
Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 312/28.11.2023 Primarul Municipiului Slobozia 1 
9Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului cotizației Municipiului Slobozia în calitate de membru al Asociației Grup de Acțiune Locală „Slobozia 2017”, pentru anul 2024 Primarul Municipiului Slobozia 1
10Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 18/31.01.2024 privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șos. Nordului, bloc T2, scara B, etaj 2, apartament 11, către doamna Zăvadă Dorina și domnul Zăvadă Daniel-Lucian Primarul Municipiului Slobozia  1,4
11Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 70/28.03.2024 privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Centru multifunctional pentru tineret in Municipiul Slobozia” aprobat pentru finantare prin Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea si executia lucrarilor de interventii pentru cladirile de interes si utilitate publica in conformitate cu Legea nr.212/2022   Primarul Municipiului Slobozia   1
12Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activitătiPrimarul Municipiului Slobozia  2
13Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personalăPrimarul Municipiului Slobozia 2,3,5
14Proiect de hotărâre privind scutirea la plata chiriei aferentă locuinței pentru tineri destinată închirierii realizată de Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Slobozia, str. Răzoare nr.12, bl. 18, sc. A, ap. 22Primarul Municipiului Slobozia 1,5
15Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SISTEM IRIGAT AUTOMATIZAT ASPERSOARE POP-UP, AMENAJARE PEISAGISTICA B-DUL MATEI BASARAB, ZONA MB, MUNICPIUL SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA”  Primarul Municipiului Slobozia 1,3
16Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2025Primarul Municipiului Slobozia1
17Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 88/22.03.2024 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea poligonului de tragere acoperit, situat în Mun. Slobozia, str. Poligonului, nr. 2A, proprietatea publică a Mun. Slobozia Primarul Municipiului Slobozia  2,4
18Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Realizarea unei instalații de nocturnă pentru Stadionul 1 Mai”, Municipiul Slobozia, Județul IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia 1,3
19Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia luna aprilie 2024Primarul Municipiului Slobozia1
20Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 4.462,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40979 cu Nr. Cadastral 40979, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.L  Primarul Municipiului Slobozia  1,4
21Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  16.127,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40977 cu Nr. Cadastral 40977, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.L  Primarul Municipiului Slobozia   1,4
22Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2024 – iulie 2024Primarul Municipiului Slobozia 
23Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 25 aprilie 2024

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
    1Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de vânzare a acțiunilor deținute de Municipiul Slobozia în cadrul Sociețății Comerciale Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.  Primarul Municipiului Slobozia   1,2
  2Proiect de hotărâre referitor la modificarea si completarea HCL nr. 370/19.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centura ocolitoare din zona de Nord pentru Municipiul Slobozia și modernizare Drum DC53 Slobozia – Slobozia Nouă”  Primarul Municipiului Slobozia   1,3
  3Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local ”Centura Ocolitoare din zona de nord pentru Municipiul Slobozia și modernizare drum DC53 Slobozia – Slobozia Nouă” Primarul Municipiului Slobozia  1,2,3

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE II A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 25 aprilie 2024

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
  1Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Stadion 1 Mai” al Municipiului Slobozia, Județul Ialomița Primarul Municipiului Slobozia  1,3

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *