Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 25 Noiembrie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 25 Noiembrie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 21.10.2021 
2Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28.10.2021 
3Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 02.11.2021 
4Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 17.11.2021 
5Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea activității de voluntariat din cadrul Municipiului Slobozia, instituțiilor și serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2
6Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completatăPrimarul Municipiului Slobozia2, 4
7Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRLPrimarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRLPrimarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre referitor la modificarea  HCL nr. 84/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022Primarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre privind scutirea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudețeană București – Subfiliala Ialomița de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent, situate în Municipiul Slobozia, str. Gheorghe Doja, nr. 3Primarul Municipiului Slobozia1
12Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Slobozia, pentru Societatea OCH Logistic AG SRL – Parcul Industrial HamiltonPrimarul Municipiului Slobozia1
13Proiect de hotărâre privind încetarea majorării cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 132, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijităPrimarul Municipiului Slobozia1
14Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Ana Ipătescu, nr. 11, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijitePrimarul Municipiului Slobozia1
15Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Cărămidari, nr. 9, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijitePrimarul Municipiului Slobozia1
16Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilele situate în municipiul Slobozia, strada Magnoliei, nr. 9-11, identificate cu numerele cadastrale 2263 și 2275, înscrise în Cartea funciară nr. 34160, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijitPrimarul Municipiului Slobozia1
17Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Magnoliei, nr. 20, identificat cu numărul cadastral 2213, înscris în Cartea funciară nr. 36052, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijitPrimarul Municipiului Slobozia1
18Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Traian, nr. 63 – Lot 2, identificat cu numărul cadastral 2738/2, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijitPrimarul Municipiului Slobozia1
19Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 123/27.05.2021 privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive (terenuri de sport) și Bazinului de înot didactic, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia1, 5
20  Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabilePrimarul Municipiului Slobozia2
21Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO 2008” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”  Primarul Municipiului Slobozia1, 2
22Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Casei de Cultură a Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
23Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2022, în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
24Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
25Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
26Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de administrare a pieţelor, bazarului, oborului şi cimitirelor umane din Municipiul Slobozia, aprobat prin HCL nr. 195/31.10.2013Primarul Municipiului Slobozia2
27Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
28Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiul Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare  Primarul Municipiului Slobozia3
29Proiect de hotărâre privind  scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia1
30Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului – teren în suprafață de 1903 mp. situat în Municipiul Slobozia, Aleea Școlii, nr. 2, conferit Clubului Sportiv Școlar SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia3
31Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Centrului Județean de Excelență Ialomița, pentru terenul în suprafață de 13.503 mp, situat în municipiul Slobozia, Bd. 1 Decmbrie 1918, nr. 1, județul IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia3, 5
32Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Dumitru” a terenului în suprafață de 2.581 mp, situat în municipiul Slobozia, șoseaua Nordului, nr. 12, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37966 cu nr. cadastral 37966  Primarul Municipiului Slobozia3
33Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Gheorghe” a terenului în suprafață de 1.369 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Sudului, nr. 15, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40114 cu nr. cadastral 40114Primarul Municipiului Slobozia3
34Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea unei locuințe construite din fondurile statului, situată în Municipiul Slobozia, Aleea Bujorului, bloc B8, scara A, etaj 3, apartament 16Primarul Municipiului Slobozia1, 4
35Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef și aprobarea Regulamentului de funcționare a comisieiPrimarul Municipiului Slobozia3
36Întrebări, interpelări, puncte de vedere.  

Având în vedere:

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, pe anul 2021.
  2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea, completarea și înlocuirea Anexei nr. 1 a  HCL nr. 14/27.01.2011 privind zonarea terenurilor din municipiul Slobozia și stabilirea prețurilor minime de concesionare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia.
  4. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL nr. 210/22.12.2020 privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA”.
  5. Proiect de hotărâre DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „EXTINDEREA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL BORA PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, CULTURALE ȘI RECREATIVE, ADRESATE TUTUROR CATEGORIILOR DE VÂRSTĂ”
  6. Proiect de hotărâre aprobarea participării la „Programul privind Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, a acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii (cheltuieli eligibile și neeligibile) ale proiectului, a indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *