Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 30 Iunie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 30 Iunie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 27.05.2021.
2Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iunie 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 198/30.10.2019 privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale, promoționale și de agrement, cu eliberarea acordului de ocupare a domeniului public sau privat pe raza Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,4
5Proiect de hotărâre privind acordarea scutirilor prevăzute de art. 456 alin. (2) lit. d) și ale art. 464 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Asociației Județene de Fotbal Ialomița, pentru anul 2022Primarul Municipiului Slobozia1,5
6Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Slobozia ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1, 2, 5
7Proiect de hotărâre privind privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
8Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
9Proiect de hotărâre referitor la modificarea  HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
10Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive (terenuri de sport) și Bazinului de înot didactic, aflate în administrareaClubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
11Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
12Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiul Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către societatea E-Distribuție Dobrogea SA a unui teren proprietate privată a UAT Municipiul Slobozia, situat în Tarlaua 192, Parcela 1, identificat cu nr. cadastral 39978.Primarul Municipiului Slobozia3
16Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – „REALIZARE PUZ – PARCELARE IMOBIL strada MĂRĂȘEȘTI, nr. 2”.Primarul Municipiului Slobozia3
17Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentației P.U.Z. – „CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM” – str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 9, Municipiul Slobozia,Judeţul Ialomiţa.Primarul Municipiului Slobozia3
18Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 450 mp situat în Municipiul Slobozia, strada Stadionului, zona Mănăstire, identificat cu numărul cadastral 34602, în favoarea S.C. COMFRIG S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
19Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
20Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții„REALIZARE PARCARE PUBLICĂ” pe două amplasamente în zona Răzoare.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
21Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 102/22.04.2021 privind aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției contractuale de Director al Serviciului Public de Transport Local Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
22Proiect de hotărâre referitor la abrogarea HCL Slobozia nr. 143/27.05.2021 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 52,00 mp situat în Municipiul Slobozia, strada Panduri, nr. 35Primarul Municipiului Slobozia3
23Întrebări, interpelări, puncte de vedere.

Având în vedere Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare
  2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal „Unirea” a două săli de sport, situate în Municipiul Slobozia
  3. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia a unui bun proprietatea SC URBAN SA.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Urban SA Slobozia prin participarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Ialomița la capitalul social al acesteia, în calitate de acționar cu drepturi depline.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *