Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 Octombrie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă de îndată pentru data de 28 Octombrie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al sedinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 23.09.2021.  
2Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 30.09.2021.
3Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul III – 2021Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre referitor la aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane fizicePrimarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Aurora, nr. 6, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijitePrimarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilele situate în municipiul Slobozia, DN 2A, identificate cu numerele cadastrale 1587/1 și 1587/2 ca urmare a constatării stării de teren neîngrijitPrimarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab, nr. 8-10, proprietatea SC Agrovet SRL, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijităPrimarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab, nr. 8-10, lot 2, proprietatea SC Consfer SRL, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijităPrimarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab, nr. 8-10, lot 1, proprietatea SC Geotrading SRL, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijităPrimarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Traian, nr. 67A, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijitePrimarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Traian, nr. 69, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijitePrimarul Municipiului Slobozia1
12Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Educație Cultură și Tineret Slobozia a bunurilor proprietate a Municipiului Slobozia care au fost utilizate de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1
13Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Educație, Cultură și Tineret SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2, 5
14Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimarul Municipiului Slobozia2
15Proiect de hotărâre privind contractarea de către UAT Municipiul Slobozia de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare  Primarul Municipiului Slobozia2
16Proiect de hotărâre privind contractarea de către Direcția de Asistență Socială Slobozia de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentarePrimarul Municipiului Slobozia2
17Proiect de hotărâre referitor la aprobarea ajustării prețului Contractului nr. 76950/17.08.2021 privind Servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, nclusive organizare de șantier, si furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITAREA,MODERNIZAREA ȘI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIȚEI ȘI ALEEA PIEȚII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ”, cod SMIS 128391”, prin aplicarea ponderii materialelor de construcții, exprimată procentualPrimarul Municipiului Slobozia1
18Proiect de hotărâre referitor la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect nclus, documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor la faza P.T., asistenţă tehnică din partea proiectantului, execuţie lucrări, organizare de şantier, furnizare dotări in cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390Primarul Municipiului Slobozia1
19Proiect de hotărâre referitor la aprobarea ajustării prețului Contractului nr. 77976/23.08.2021 privind proiectare+execuție+furnizare aferent obiectivului „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”,  cod SMIS 128382, prin aplicarea ponderii materialelor de construcții, exprimată procentual  Primarul Municipiului Slobozia1
20Proiect de hotărâre referitor la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 42090/31.03.2021/152/31.03.2021 privind Proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția unei autobaze  moderne și a spațiilor anexe pentru transportul public în cadrul proiectului „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”  cod SMIS 128393  Primarul Municipiului Slobozia1
21Proiect de hotărâre referitor la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 31992/03.03.2021/149/03.03.2021 privind Achiziție servicii de proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ZONA ORĂȘELUL COPIILOR” în Municipiul Slobozia  cod SMIS 129160Primarul Municipiului Slobozia1
22Proiect de hotărâre referitor la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 43185/5.04.2021/153/5.04.2021 privind Achiziția lucrărilor în vederea execuției nclusive organizare de șantier. Achiziția de echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază. Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant în cadrul proiectului „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ŞI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUŢII INOVATIVE” în Municipiul Slobozia,  cod SMIS 128389Primarul Municipiului Slobozia1
23Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,CONSTRUIRE LOC DE JOACĂ” Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 13, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița – faza Studiu de fezabilitatePrimarul Municipiului Slobozia1, 3
24Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,CONSTRUIRE MINITERENURI DE SPORT” Aleea Stadionului, nr. 11A, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița – faza Studiu de fezabilitatePrimarul Municipiului Slobozia1,3
25Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,CONSTRUIRE TEREN SPORT” Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița – faza Studiu de fezabilitatePrimarul Municipiului Slobozia1, 3
26Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,CONSTRUIRE TEREN SPORT” Aleea Olimpia, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița – faza Studiu de fezabilitatePrimarul Municipiului Slobozia1, 3
27Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUM DC53 SLOBOZIA – SLOBOZIA NOUA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
28Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
29Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ și a Cererii de finanțare aferente obiectivului de investiții „CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA ȘI MODERNIZARE DRUM DC53 SLOBOZIA – SLOBOZIA NOUA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
30Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  876,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Stejarului nr. 22-24,  nr. cadastral 39634Primarul Municipiului Slobozia1, 4
31Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
32Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, pe anul 2021Primarul Municipiului Slobozia1
33Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022Primarul Municipiului Slobozia
34Întrebări, interpelări, puncte de vedere.  

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență constând în bani/lemne pentru foc în sezonul rece 2021-2022.
  2. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  446,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Plopului, nr. 15,  nr. cadastral 30783, către domnul Petrescu Mihai și doamna Petrescu Desdemona,  care îl deține în prezent în concesiune.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal „Unirea” Slobozia, aprobate prin HCL Slobozia nr. 117/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărții funciare a UAT Slobozia nr. 40098.
  6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiul Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia „Sf. Dumitru” a terenului în suprafață de 2.581 mp, situat în municipiul Slobozia, șoseaua Nordului, nr. 12, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37966 cu nr. cadastral 37966.
  9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia „Sf. Gheorghe” a terenului în suprafață de 1.369 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Sudului, nr. 15, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40114 cu nr. cadastral 40114.
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA ȘI MODERNIZARE DRUM DC53 SLOBOZIA-SLOBOZIA NOUĂ”.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *