Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 Aprilie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 28 Aprilie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31 martie 2022.  
2Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 12 aprilie 2022.  
3Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 18 aprilie 2022.  
4Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 20 aprilie 2022.  
5Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023  Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
7Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 179/28.09.2017 privind stabilirea tarifelor pentru închirierea mijloacelor de transport (autocar și microbuz) ce aparțin Clubului Sportiv Municipal „Unirea” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,5
8Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.Primarul Municipiului Slobozia2
9Proiect de hotărâre prin care se aprobă  Regulamentul privind vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
10Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,2
11Proiect de hotărâre referitoare la completarea HCL Slobozia nr. 137/12.04.2022 de modificare a HCL nr. 149/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcţiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Consilieri locali2
12Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Municipiului Slobozia în calitate de Partener 1 la proiectul „SOFT – Slobozia, un Oraș mai frumos pentru Tine”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apelul POCU/717/5/1/.Primarul Municipiului Slobozia1,2
13Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii (cheltuieli eligibile și neeligibile) ale proiectului, a indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate obiectivul de investiții „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
14Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 6.743,00 mp. situat în municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 72, identificat cu număr cadastral 34736, în favoarea societății ALMAROM 2001 S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia2,3
15Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
16Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 91,00 mp situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua București-Constanța, nr. DN 2A, către Societatea LIDL IMOBILIARE MANAGEMENT SCS.Primarul Municipiului Slobozia3
17Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  ”MODERNIZARE ȘI REALIZARE ZONA COMERCIALĂ FLORI, ZONA ELEGANT, SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
18Proiect de hotărâre referitoare la înaintarea unei cereri către Consiliul Județean Ialomița cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
19Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, tarlaua 192, Parcela 1, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 39979. Primarul Municipiului Slobozia3
20Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, tarlaua 211, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 33712 .Primarul Municipiului Slobozia3
21Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, tarlaua 211/2, Parcela 1, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 38985.Primarul Municipiului Slobozia3
22Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit societății URBAN SA asupra Centralei termice nr. 12 din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
23Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL nr. 73/24.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2
24Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 4, apartament 44, către doamna **********Primarul Municipiului Slobozia1,4
25Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 2, apartament 9, către doamna ************Primarul Municipiului Slobozia1,4
26Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2022 – iulie 2022.Art. 123 alin. (1)  din OUG nr. 57/2019
27Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. Adresa nr.48895/2022 a SC Servicii Publice Slobozia SRL – Hotărârrea nr. 2/24.03.2022 a Adunării Generale a Asociaților.

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1.  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului și a situațiilor financiare ale Municipiului Slobozia aferente anului 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I – 2022
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna aprilie 2022
  4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Protocolului de Colaborare privind “Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții <<Varianta de ocolire Slobozia>>”
  5. Proiect de hotărâre referitor la mandatarea Viceprimarului I pentru semnarea contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile asupra cărora Municipiul Slobozia are un drept de proprietate privată sau un drept de dispoziție prin efectul legii.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *