Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 FEBRUARIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 28.02.2023, orele 1600

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31 ianuarie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 7 februarie 2023.
3Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna februarie 2023Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2023 conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001  pentru  Mănăstirea “Sfinții Voievozi” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre de MODIFICARE A HCL NR. 226/30.09.2021 DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII CARTIER BORA, STRADA MAXIM GORKI”.Primarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
10Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
11Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură „Nicolae Rotaru”, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
12Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
13Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții – „Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, Lot 1”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
14Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții – „Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, 2A”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
15Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE INCINTĂ (CĂI DE ACCES, ALEI, PARCĂRI) ȘI ÎMPREJMUIRE CIMITIRUL UMAN BORA”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
16Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
17Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
18Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a trei terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
19Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, Șoseaua Sudului, nr. 5A, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia3
20Proiect de hotărâre referitor la trecerea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 38993, situat în Slobozia, Strada Ion Creangă, nr. 2, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia3
21Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia3
22Proiect de hotărâre privind aprobarea  cererii de trecere din domeniul public al UAT Județul Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia a unui teren în suprafață de  17.792,14 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 38936.Primarul Municipiului Slobozia3
23Proiect de hotărâre  privind modificarea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 360/12.03.2021.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
24Proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii unilaterale a Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 613/24.07.2019.Primarul Municipiului Slobozia2
25Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Slobozia pentru implementarea proiectului “HUB de Servicii MMSS-SII-MMSS” COD MYSMIS 130963.Primarul Municipiului Slobozia2
26Proiect de hotărâre referitor la modificarea si completarea HCL nr. 50/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Asistență Socială Slobozia.

Primarul Municipiului Slobozia2
27Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 281/28.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de autorizare și desfășurare a activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor pe raza Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
28Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia – luna februarie 2023.Primarul Municipiului Slobozia5
29Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, pentru perioada 01.03.2023-29.02.2024.Primarul Municipiului Slobozia5
30Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a imobilului situat în Municipiul Slobozia, strada Nisipuri, nr. 6, bl. 47, sc. A, apt. 4, parter, transmis către „Asociația pentru copii cu autism Ialomița”.Primarul Municipiului Slobozia5
31Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIREA DE CENTRE DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
32Proiect de hotărâre privind avizarea modificărilor și completărilor Regulamentului Serviciului public de salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
33Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „Delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
34Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Slobozia în cadrul proiectului CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Parteneriat între Asociația „Pădurea Copiilor” și UAT Municipiul Slobozia.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *