Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 27 Mai 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 27 Mai 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 22.042021. 
2Aprobarea Procesului-verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 17.05.2021. 
3Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului și a situațiilor financiare ale Municipiului Slobozia aferente anului 2020.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna mai 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale  PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale  SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului local pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2021”.Primarul Municipiului Slobozia1,2
9Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 100/25.06.2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,2
10Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive (terenuri de sport) și Bazinului de înot didactic, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,5
11Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru utilizarea poligonului de tragere acoperit, situat în Municipiul Slobozia, strada Poligonului nr. 2A, proprietatea publică a Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,4
12Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 254/19.12.2017 privind modificarea și completarea tarifelor percepute de către S.C. Servicii Publice Slobozia S.R.L. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor, bazarului, oborului și cimitirelor umane din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare. Primarul Municipiului Slobozia2,4
13Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
14Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de  acordare a abonamentelor în cadrul Cantinei sociale „SF. Nicolae” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,5
15Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr.124/27.08.2015 prin care s-a aprobat  Regulamentul referitor la circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,4
16Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
17Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectarepentru obiectivul de investiții „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PRELUNGIREA MĂRULUI” – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1,3
18Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectarepentru obiectivul de investiții „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA GENERAL MAGHERU – CARTIER BORA”  – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1,3
19Prpoiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare a obiectivului de investiții „Recompartimentare/modernizare interioară a Adăpostului de noapte Cartier Bora”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
20Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, indicatorilor tehnico-economici actualizați și Restului de executat, pentru obiectivul de investiții„Reabilitarea funcțională a Pieței Revoluției, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
21Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
22Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor terenuri, acordat pentru construire locuință în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
23Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 58/20.05.2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor (construcții și teren aferent) proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, în care își desfășoară activitatea, precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia către Direcția de Administare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,3,5
24Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 58/20.05.2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor (construcții și teren aferent) proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, care își desfășoară activitatea, precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia către Direcția de Administare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,3,5
25Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi persoană fizică.Primarul Municipiului Slobozia1,2,3
26Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi persoană fizică. Primarul Municipiului Slobozia1,2,3
27Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  674,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Peneș Curcanu, nr. 35,  nr. cadastral 38519. Primarul Municipiului Slobozia1,4
28Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  760,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Mărășești, nr. 3,  nr. cadastral 37171. Primarul Municipiului Slobozia1,4
29Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  324,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Ionel Perlea, nr. 92, nr. cadastral 3795. Primarul Municipiului Slobozia1,4
30Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 52,00 mp situat în Municipiul Slobozia, strada Panduri, nr. 35. Primarul Municipiului Slobozia3
31Proiect de hotărâre  privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 378 mp. situat în Municipiul Slobozia, strada Lacului, zona bloc U16, identificat cu numărul cadastral 33489, în favoarea S.C. CONTE IMPEX S.R.L. Primarul Municipiului Slobozia2,3
32Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Slobozia pentru activitati nonprofit de interes local. Primarul Municipiului Slobozia2
33Întrebări, interpelări, puncte de vedere.  

Având în vedere:
Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „REȚEA CANALIZARE 1 MAI – CARTIER BORA”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „ÎNLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTA DE REFULARE Dn 800 mm LA STAȚIA DE POMPARE APE MENAJERE CĂRĂMIDARI, SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea depunerii proiectului „SOFT – SLOBOZIA, UN ORAȘ MAI FRUMOS PENTRU TINE”.
  4. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Municipiul Slobozia în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slobozia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii majorării capitalului social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia prin participarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Ialomița la capitalul social al acesteia, în calitate de acționar cu drepturi depline și actualizarea actului constitutiv al societății.

VIDEO

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *