Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 26 OCTOMBRIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 26.10.2023, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 septembrie 2023.
2Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul al III-lea al anului 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 401/24.11.2022.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind  majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 74, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei, nr. 17, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ IALOMIȚA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
7Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE INCINTĂ (CĂI DE ACCES, ALEI, PARCĂRI) ȘI ÎMPREJMUIRE CIMITIRUL UMAN BORA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
8Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE SI CONDUCTA REFULARE CU DESCARCARE IN CANAL DESECARE (CRIVAE)” – PARC INDUSTRIAL  IMM SLOBOZIA.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
9Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.).Primarul Municipiului Slobozia1, 3
10Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Slobozia nr. 173/13.07.2023 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții  ”Cresterea eficientei energetice – Casa Municipală de Cultură  Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.Primarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local Slobozia pentru prestarea activităților de servicii funerare de către SC PETRACOM SRL pentru sediul secundar situat în municipiul Slobozia, șoseaua Călărași nr. 7, județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
12Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. Municipiul Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare actualizat si pentru aprobarea Contractului de prestare a serviciului de salubrizare.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
13Proiect de hotărâre privind revizuirea și actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu URBAN S.A.Primarul Municipiului Slobozia2
14Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
15Proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul Municipiului Slobozia în semestrul I al anului 2023.Primarul Municipiului Slobozia2
16Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru gradația „0” (zero), aferente funcțiilor din cadrul  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, direcţiilor și serviciilor publice de interes local, care se află sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.Primarul Municipiului Slobozia2
17Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităti.Primarul Municipiului Slobozia2
18Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2024, în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
19Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 222/28.09.2023 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia – luna septembrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia5
20Proiect de hotărâre privind stabilirea loturilor de teren disponibile, în vederea atribuirii către tineri pentru construcția de locuințe, în condițiile Legii nr. 15/2003.Primarul Municipiului Slobozia3
21 Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri pentru construcția de locuințe, în condițiile Legii nr. 15/2003.Primarul Municipiului Slobozia2, 3, 5
22Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al unui imobil de interes local din Municipul Slobozia.Grup consilieri locali PSD – Pro România3
23Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioareGrup consilieri locali PSD – Pro România3
24Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2023 – ianuarie 2024
25Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. 

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

DIN DATA DE 26.10.2023

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna octombrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
4Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului lucrărilor și sursa de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local „CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA ȘI MODERNIZARE DRUM DC53 SLOBOZIA – SLOBOZIA NOUA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
5Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Internat  Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
6Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
7Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Slobozia nr. 172/13.07.2023 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul RenovăriiPrimarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Slobozia nr. 171/13.07.2023 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Cresterea eficientei energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.Primarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ZONA ORĂȘELUL COPIILOR”.Primarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale Slobozia în calitate de Partener la proiectul „Consolidarea dialogului social şi a parteneriatelor pentru perfecţionare profesională” care este depus în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021 – 2027 (PEO), numit in continuare Program, Prioritatea P01 „Modernizarea instituţiilor pieţei muncii“ Obiectiv specific ES04.2 „Modernizarea instituţiilor şi a serviciilor pieţei muncii pentru ca acestea să evalueze şi să anticipeze necesităţile în materie de competenţe, să asigure o asistenţă promptă şi personalizată şi să sprijine corelarea cererii şi a ofertei, tranziţiile şi mobilitatea pe piaţa muncii (FSE+)“, apel de proiecte (Cod generat MySMIS2021/SMIS2021+ si denumire) cod MySMIS2021/SMIS2021+… „Consolidarea dialogului social şi a parteneriatelor pentru ocupare şi formare II – Federaţii“.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
11Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 71/29.04.2020 referitoare la aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii în Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia2
12Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Poliției Locale Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *