Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 29 IUNIE 2023

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară
pentru data de 29 IUNIE 2023

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29 mai  2023.
2Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia pentru tinerii specialiști din sănătate – luna iunie 2023Primarul Municipiului Slobozia5
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de tăiere, toaletare și plantare în compensare a arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2, 3
4Proiect de hotărâre referitor la completarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Slobozia, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravențiiPrimarul Municipiului Slobozia2
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență.Primarul Municipiului Slobozia1, 2, 5
6Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 406/24.11.2022Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre  privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 305/25.11.2021Primarul Municipiului Slobozia1
8  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Gării Noi nr. 15, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijitePrimarul Municipiului Slobozia1            
9 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Traian nr. 51, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
10  Proiect de hotărâre referitor la  modificarea HCL Slobozia nr. 252/28.10.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab, nr. 8-10, proprietatea SC Agrovet SRL, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijităPrimarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea organizării unor activități socio-culturale și oferirea de servicii culturale diverse, practicate de Direcția Educație, Cultură și Tineret, pe raza Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1, 5
12Proiect de hotărâre   privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2023 conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001  pentru  Mănăstirea “Sfinții Voievozi” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
13   Proiect de hotărâre referitor la aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței enegetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia” –  Corp C2, în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație/Componenta C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),   Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, vor fi acordate granturi pentru finanțarea proiectelor prin care vor fi reabilitate/modernizate sau construite unități de învățământ care operaționalizează conceptul de „școală verde”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
14Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia” – Corp C2.Primarul Municipiului Slobozia1,3
15Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SI REABILITARE STRĂZI ÎN 1,3MUNICIPIUL SLOBOZIA – SLOBOZIA NOUĂ. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”Primarul Municipiului Slobozia1,3
16Proiect de hotărâre  privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T2, scara B, etaj 3, apartament 16, către doamna Ene Larisa-Alexandra și domnul Ene LaurențiuPrimarul Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1, 4
17Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Slobozia a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în Slobozia, zona Alee acces bloc T2, înscris în Cartea funciară nr. 40945 cu nr. cadastral 40945Primarul Municipiului Slobozia1, 4
18Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iunie 2023Primarul Municipiului Slobozia1
19Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 106/27.04.2023 privind darea în administrare către Directia de Asistenta Sociala Slobozia a Centrului de Ingrijire de Zi situat in Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, nr. 4, imobil proprietate publică a Municipiului Slobozia .Primarul Municipiului Slobozia2
20 Proiect de hotărârereferitoare la modificarea și completarea HCL nr. 279/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia2
21Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 40545  .Primarul Municipiului Slobozia3
22Proiect de hotărâre  privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 40970 .Primarul Municipiului Slobozia3
23Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Slobozia, strada Bărăganului, nr. 5.Primarul Municipiului Slobozia3
24 Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.  Primarul Municipiului Slobozia3
25Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
26 Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Hotărârii nr……din 15.05.2023 privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 34.000 mii lei  Primarul Municipiului Slobozia1
27Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 29.06.2023

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la mandatarea SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL pentru întocmirea și semnarea contractelor de concesiune a locurilor de înhumare din cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
2Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  3.697 mp, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Brăilei, Zona industrială – fosta Industrie locală, la vest, nr. Cadastral 38075, către SC MIND SA, care îl deține în prezent în concesiune.Primarul Municipiului Slobozia1 ,4
3Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autoturism către Direcția Educație, Cultură și Tineret SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia4
4Proiect de hotărâre privind organizarea Freeland Festival ediția a II -a, Slobozia, 7 – 9 iulie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
5Proiect de hotărâre referitor referitoare la aprobarea depunerii candidaturii în vederea obținerii titlului „Slobozia – Capitala Tineretului din România pentru anul 2025”.  Primarul Municipiului Slobozia5
6Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 1218/08.12.2022.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
7   Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 281/18.12.2019 privind aprobarea „REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, referitor la măsuri  pentru creșterea calitații arhitectural – ambientale a clădirilor în Municipiul Slobozia”, cu modificările și completările ulterioare  Viceprimarul Municipiului Slobozia Dl. Manea Gigi2, 3

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 29.06.2023

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul material:

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor referitoare la modificarea HCL nr. 7/17.01.2023 privind participarea la proiectul „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița” și aprobarea cofinanțării pentru obiectivele de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *